ประกาศเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง (ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ)

ประกาศเรื่องทุน กยศ
 • ประกาศคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน และหลักเกณฑ์/คุณสมบัของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในแต่ละลักษณะการกู้ยืม (ตามระเบียบของ กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566
       >>> อ่านรายละเอียด หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ (รวมทั้งหมด)

 • ประกาศเรื่องลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา คณะ สาขาวิชา และหลักสูตรที่สามารถยื่นขอกู้ยืมได้ในระบบ DSL หรือในแอป “กยศ.Connect” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2566
       *** หมายเหตุ : 1. หลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม จะต้องผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา รวมถึงต้องเป็นไปตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรและผ่านการพิจารณา หรือเป็นหลักสูตรที่มีผลการตรวจสอบหลักสูตร (Pre-Audit) อยู่ในระดับ “ผ่าน” และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามที่สถาบันการศึกษารายงานผ่านระบบ CHE QA Online” จาก สป.อว.
                        2. สำหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่ยังไม่มีประกาศ ให้รอดูประกาศเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

  >> ตรวจสอบคณะ สาขาวิชาและหลักสูตร << (ที่สามารถบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ได้)
       – ครั้งที่ 1 >>> คลิก
       – ครั้งที่ 2 >>> คลิก  ( ข้อมูลวันที่ 31 พ.ค.66)
       – ครั้งที่ 3 >>> คลิก (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ค.66)  
       – ครั้งที่ 4 >>> คลิก (ข้อมูลวันที่ 20 ส.ค.66) 

 • ปฏิทินการดำเนินการให้กู้ยืมของมหาวิทยาลัย >>> คลิก

 • ขั้นตอนและวิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566
  (***จะต้องดำเนินการยื่นขอกู้ยืมให้ครบทุกขั้นตอนทั้ง 1.การยื่นกู้ยืมกับมหาวิทยาลัย และ 2.การยื่นกู้ยืมในระบบ DSL)
     ข้อที่ 1. การยื่นขอกู้ยืมกับมหาวิทยาลัย    
         1.1 ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมผ่าน Google Forms ที่กำหนด ไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม 2566    
         1.2 กรอกรายละเอียดตามฟอร์มที่กำหนดใน Google Form
         1.3 ดำเนินการแนบไฟล์เอกสารต่อไปนี้ใน Google Form
               – แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)
               – สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนของ ม.รามคำแหง         
               – สำเนาหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือหลักฐานการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ

  >>> ลิงค์ Google Form สำหรับการลงทะเบียนขอกู้ยืมกับทางมหาวิทยาลัย
       สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง
         – นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 66…) >>> คลิกลิงค์   
           หรือดาวน์โหลด QR Code  >>> download
         – นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นปี (รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 63…- 65…) >>> คลิกลิงค์  
           หรือดาวน์โหลด QR Code  >>> download

       สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
         – นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 66…) >>> คลิกลิงค์  
           หรือดาวน์โหลด QR Code  >>> download
         – นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นปี (รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 63…- 65…) >>> คลิกลิงค์  
           หรือดาวน์โหลด QR Code  >>> download

  ข้อที่ 2. การยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบการกู้ยืมแบบดิจิทัล (ระบบ DSL) ที่ www.studentloan.or.th หรือที่แอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect”
  นักศึกษาสามารถยื่นขอกู้ยืมในระบบ DSL ได้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2566
  *** หมายเหตุ : หลังจากยื่นกู้ยืมในระบบแล้วกองทุนฯ จะนำข้อมูลไปตรวจสอบกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 1 วัน ข้อมูลการกู้ยืมของนักศึกษาถึงจะส่งเข้าระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติยืนยันให้กู้ยืมอีกครั้ง
       เอกสารที่ใช้ดำเนินการในระบบ DSL
            2.1 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและลงนามครบถ้วนของ 
                     – ผู้กู้ยืมเงิน (นักศึกษา)
                     – บิดา มารดา (แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
                     – คู่สมรส (ถ้ามี)
            2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้องของ
                     – ผู้กู้ยืมเงิน (นักศึกษา)
                     – บิดา มารดา (แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
                     – คู่สมรส (ถ้ามี)
            2.3 เอกสารประกอบการรับรองรายได้
                     – กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน (ผู้มีอำนาจของหน่วยงานรับรอง)
                     – กรณีไม่มีรายได้ประจำ เช่น ค้าขาย เกษตรกร เป็นต้น ให้ใช้ กยศ.102 (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน) โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการเป็นผู้รับรองรายได้ และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ผู้รับรองรายได้สังกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  *** หมายเหตุ :
            1. ผู้ขอกู้ยืมจะต้องดำเนินการทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ถ้าดำเนินการไม่ครบจะไม่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลและอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม
            2. จะแจ้งผลการอนุมัติให้ทำสัญญากู้ยืมและขั้นตอนต่างๆ ภายหลังจากการปิดรับสมัครให้กู้ยืมแล้ว ผ่านทาง e-mail (mail ที่แจ้งไว้ในขึ้นตอนการยื่นขอกู้ยืมผ่าน google form)


 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  – แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง >>> ดาวน์โหลด
  – หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล >>> ดาวน์โหลด
  – หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102) >>> ดาวน์โหลด
  – คู่มือการบันทึกข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน >>> ดาวน์โหลด

 • ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลกับเอกสารรับรองรายได้ครอบครัว
  หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล …คลิก
  เอกสารรับรองรายได้ครอบครัว …คลิก