ประกาศ เรื่อง การดำเนินการต่อสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกคณะ ทุกชั้นปี (เฉพาะผู้ที่ผ่านการกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2565 มาแล้วเท่านั้น)

ประกาศเรื่องทุน กยศ

ขั้นตอนยื่นเอกสารต่อสัญญากู้ยืม สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ต่อสัญญากู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2565 (เฉพาะนักศึกษาที่ผ่านการกู้ยืมในภาค1/65แล้วเท่านั้น)
1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 เรียบร้อยแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 2/65 ในลิ้งค์ที่แนบ โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. *** กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนจะไม่มีสิทธิ์ขอกู้ยืม
*** นศ.ส่วนภูมิภาค กำหนดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 2/65 ระหว่างวันที่ 14 – 18 พ.ย. 65
*** นศ.ส่วนกลาง(ภาคปกติ) กำหนดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 2/65 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-9 ธ.ค.65
*** นศ.ส่วนกลาง(ภาคพิเศษ) กำหนดการลงทะเบียนเรียน2/65 ติดตามจากคณะที่นศ.สังกัด
>>> คลิกลิ้งค์เพื่ออัปโหลดเอกสาร : https://forms.gle/sndLGDMTLaCfD6Ci6 <<<
1.1 กรณีนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคปกติ (หน่วยกิต 25 บาท) ให้แนบไฟล์ใบเสร็จฉบับจริง(สีฟ้า) เท่านั้น
กรณีลงทะเบียนออนไลน์ ต้องรอ 2-3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากระบบได้
1.2 กรณีนักศึกษาส่วนกลาง ภาคพิเศษ (ทัศนมาตรฯ/รังสีเทคนิค/ นานาชาติ ฯลฯ) ให้แนบสลิปโอนเงินหรือแคชเชียร์เชค คู่กับใบเสร็จชั่วคราวที่ทางคณะออกให้
2. หลังจากนักศึกษาอัปโหลดข้อมูลตามข้อที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 2-3 วัน ให้นักศึกษารอเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ และเข้าระบบ DSL เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและสั่งพิมพ์แบบเบิกเงินกู้ยืม
>>> รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในเมลตอบกลับ ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามข้อที่ 1-2 ให้เรียบร้อยก่อน และตรวจสอบอีเมลที่กรอกมาให้ถูกต้องด้วย
>>> ในกรณีที่รอเกิน 3 วันแล้วยังไม่มีเมลตอบกลับขอให้นักศึกษาโทรแจ้งที่ 023108080 ในวัน-เวลาราชการ