ประกาศเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ของผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง (ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ)

  ประกาศ เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง (ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด)      –  ประกาศ กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และคุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567…..คลิก         – คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุน …..คลิก         – คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละลักษณะการกู้ยืม              (1) ลักษณะที่ 1 (ขาดแคลนทุนทรัพย์) …..คลิก              […]

Continue Reading

ประกาศวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ทุน มร. ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้ประกาศทุนการศึกษา มร. ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับสมัครนักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา โดยรับสมัครนักศึกษาที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ถึงภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา  นั้น         บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มร. ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรม ปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้         –         –         กำหนดให้มีการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา […]

Continue Reading

ประกาศทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ ประจำปีการศึกษา 2567

          ตามที่ บริษัทนิโตริ โฮลดิ้งส์ สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท นั้น           นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้           1. คุณสมบัติทั่วไป               1.1 เป็นนักศึกษาที่ศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์               1.2 […]

Continue Reading

ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1.กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ อ่านรายละเอียดและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้      1.1 อ่านรายละเอียดคูณสมบัติผู้ขอกู้ คลิก : https://drive.google.com/file/d/1XwfhTrB2-Jn03QyCKGnyPkRdSHW6cJfi/view?usp=sharing      1.2 กำหนดการจัดส่งเอกสารและเอกสารประกอบการกู้ยืม คลิก: https://drive.google.com/file/d/1YJSVn1lG4R8AkfS7RkBOVaE_TCLqvXfi/view?usp=sharing         ดาวน์โหลดเอกสาร >>>         – ใบคำร้องกรณีผลเรียนและกิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ https://drive.google.com/file/d/1dpra1zgzuBZUGULxqfjyR2xGqTKlpbzU/view?usp=sharing         – ใบคำร้องกรณีขอกู้เกินหลักสูตร https://drive.google.com/file/d/17K3SyC12dGvwEZ0j9Ds3itMtRnAwUk8Q/view?usp=sharing         – ตัวอย่างเอกสารรับรองรายวิชาคงเหลือ สำหรับกลุ่มขอกู้เกินหลักสูตร https://drive.google.com/file/d/1EmKEIX8HZ0BrDjqgMuaNX9ZDAKv_pXFm/view?usp=sharing 2.กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอหยุด/ยกเลิกการกู้ยืม หรือย้ายสถานศึกษา คลิก: https://forms.gle/3EapXp4dLQqGjYCAA 3.กรณีนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว คลิก: https://forms.gle/HQT2BpsmYWUZFhRC8

Continue Reading

ทุนการศึกษาของรัฐบาลสารธารณรัฐตุรกี (Türkiye Scholarships) ประจำปี 2567

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลตุรกี (Türkiye Scholarships) ประจำปี 2567 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ระดับปริญญาโทไม่เกิน 30 ปี และระดับปริญญาเอกไม่เกิน 35 ปี          ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/ หรือ QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่าง          โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/ad0d9936 หรือติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Info@turkiyeburslari.gov.tr หรือโทร […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้นัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) ซึ่งดำเนินการ สัมภาษณ์โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา  นั้น          บัดนี้ การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่ ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 จำนวน 10 ราย ดังต่อไปนี้          1. นายภานุวัฒน์ ขาวสั้น            […]

Continue Reading

ประกาศทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุน จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 มกราคม 2567 (เว้นวันหยุดราชการ)            คุณสมบัติ           1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยสมัครเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1(รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 66xxx) ในแผนการเรียนในหลักสูตรปกติ         […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้นัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  นั้น          บัดนี้ การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 36 ราย ดังต่อไปนี้ .                 ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว ที่งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) หรือที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษา ศึกษาอยู่ ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาค 1/2567 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และถ่ายสำเนาใบเสร็จรับเงินไป […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้ดำเนินการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา  นั้น           บัดนี้ การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 ราย ดังต่อไปนี้           –         […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) และทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้นัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) และทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  นั้น          บัดนี้ การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุนดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั้ง 2 ทุน ดังต่อไปนี้          1.ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)                   ชื่อ-นามสกุล                 รหัสประจำตัวนักศึกษา   […]

Continue Reading