ประกาศทุนการศึกษา บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด

ตามที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เรียนดี  มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ทุนละ 25,000 บาท นั้น นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา 2565 และไม่เป็นนักศึกษาระบบ pre-degree 1.2  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา 1.3  มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.50  (ชั้นปี 1) 1.4   สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 2.50 1.4  มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา 1.5  เป็นผู้มีความตั้งใจเรียนให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาหลักสูตร และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของของบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด 1.6  ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อนหรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา […]

Continue Reading

ประกาศผลทุนการศึกษานิโตริ

ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจำนวน 6 ราย ดังนี้ 1. นางสาวนภศรณ์  จินดาวรรณ            รหัสประจำตัว 6201507610 2. นายธีรพล  มนต์ไชยะ                     รหัสประจำตัว 6203000168 3. นางสาวอมลมณี ชิโนรสธรรมธาดา       รหัสประจำตัว 6303004052 4. นางสาวพฤศจิกา สมผล                   รหัสประจำตัว 6303007204 5. นางสาวพรนิชชา  พูลทรัพย์               รหัสประจำตัว 6303009507 6. นางสาวพัทธ์ธีรา พันธุ์ทุ้ย                 รหัสประจำตัว 6303026279 ให้นักศึกษา Scan QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่

Continue Reading

ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชและมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง)

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสมหาเถระ)ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4 ทุน  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้1.  มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย2.  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา3.  เป็นผู้มีผลการเรียนจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต4.  ในภาค 1 หรือ 2/2564 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับคะแนนอักษร A ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 2.50 5. ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 25606. ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์หรือนักศึกษาโครงการพิเศษ7. ไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนสองสถาบัน และไม่เป็นนักศึกษา Pre-Degree8.  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์2. […]

Continue Reading

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  36  พรรษา  พ.ศ. 2534  (รุ่นที่ 32)ประจำปีการศึกษา  2565(ส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯ)

รายละเอียดการให้ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิตค่าลงทะเบียนเรียน ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 ทุน นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1.  คุณสมบัติทั่วไป1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่  1  ในปีการศึกษา 2565 และไม่เป็นนักศึกษาระบบ pre-degree1.2  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา1.3  มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.001.4  มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา1.5  ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อนหรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 25601.6  ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สถาบันการศึกษานานาชาติหรือนักศึกษาโครงการพิเศษ1.7  ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น  ๆ  ในปีการศึกษาเดียวกัน 2.  หลักฐานประกอบใบสมัคร2.1  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  1  ฉบับ (Download ใบสมัคร)2.2  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    (ปพ.1) หรือเทียบเท่า 1 ฉบับ2.3  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุนการศึกษา 1 ฉบับ2.4  […]

Continue Reading

ประกาศเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป (สำหรับผู้ขอกู้ยืมที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง) ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ

ประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565>>> คลิก ประกาศกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา คณะ สาขาวิชา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยรามคำแหง– ครั้งที่ 1 >>> คลิก– ครั้งที่ 2 >>> คลิก – ครั้งที่ 3 >>> คลิก     (update วันที่ 27 ก.ค.2565)– ครั้งที่ 4 >>> คลิก (update วันที่ 31 ส.ค. 2565) ขั้นตอนและวิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 25651. การยื่นขอกู้ยืมกับมหาวิทยาลัย  1.1  ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมผ่าน Google Forms ตาม Link หรือ สแกน QR Code ที่กำหนด ไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม […]

Continue Reading

ประกาศ การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เลื่อนชั้นปี) ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด

     คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  >>> คลิก เพื่อดาวน์โหลดคุณสมบัติ1. คุณสมบัติสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมตามหลักสูตร    1.1  เป็นนักศึกษาผู้กู้รายเก่าระดับชั้นปริญญาตรีที่เคยกู้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง    1.2  มีสัญชาติไทย ไม่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา  และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย    1.3  หากได้กู้ยืมที่สถาบันอื่นในปีการศึกษา 2565 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง    1.4  ต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ในปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (กิจกรรมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน)    1.5   มีผลเรียนผ่านตามหลักเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด ดังนี้            –  นักศึกษาผู้กู้รหัสประจำตัว  640….. จะต้องมีหน่วยกิตสะสม จำนวน 12 หน่วยกิต ในภาค 1/2564  […]

Continue Reading

ประกาศการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ขอกู้ยืมที่ ม.รามคำแหงเป็นครั้งแรก

ประกาศคุณสมบัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ขอกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งแรก ทั้งนักศึกษาส่วนกลางและนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ           สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการขอกู้ยืม ดังต่อไปนี้          1. อ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้ยืมเงิน               – คุณสมบัติของนักศึกษา ม.รามคำแหง                                      >>> คลิก <<<     […]

Continue Reading

ประกาศทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ.2534 ปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  36  พรรษา  พ.ศ. 2534  (รุ่นที่ 31)ประจำปีการศึกษา  2564(ส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯ)…………………………….…………..  รายละเอียดการให้ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิตค่าลงทะเบียนเรียน ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 ทุน นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1.  คุณสมบัติทั่วไป1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่  1  ในปีการศึกษา 2564 และไม่เป็นนักศึกษาระบบ pre-degree1.2  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา1.3  มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.001.4  มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา1.5  ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อนหรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 25221.6  ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สถาบันการศึกษานานาชาติหรือนักศึกษาโครงการพิเศษ1.7  ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น  ๆ  ในปีการศึกษาเดียวกัน 2.  หลักฐานประกอบใบสมัคร2.1  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  1  ฉบับ (Download […]

Continue Reading

การดำเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุนประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น)

ขั้นตอนการดำเนินการขอกู้ยืม สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมต่อในปีการศึกษา 2564      1. บันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบการกู้ยืมแบบดิจิทัล (ระบบ DSL) *** หมายเหตุ ในขั้นตอนการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL จะบันทึกได้หลังจากมหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูลรายงานสถานภาพให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว (สำหรับนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลตามข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว)      2. บันทึกข้อมูลการขอกู้ยืมต่อที่ “แบบรายงานกรณีขอกู้ยืมต่อในปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น)” ดำเนินการบันทึกข้อมูลตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2564        3. จัดส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง          – กรณีมาส่งด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2564          – กรณีส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2564 ที่อยู่ […]

Continue Reading