ประกาศการโอนเงินทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ครั้งที่ 2)

ประกาศการโอนเงินทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากมีเหตุขัดข้องในระบบการโอนเงินแบบอิเล็คทรอนิคส์ จึงขอประกาศให้นักศึกษาผู้รับทุนทราบว่า มหาวิทยาลัย จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาในวันที่ 27 กันยายน 2566 จึงเรียนมาเพื่อทราบ งานแนะแนวฯ ขออภัยที่มา ณ โอกาสนี้

Continue Reading

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้ ตำบลมูโนะ จังหวัดนราธิวาส

         ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ           พ.ศ. 2562  นั้น          เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ ในเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บดอกไม้เพลิงบริเวณบ้านมูโนะ หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสจึงให้ยกเว้น           ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปริญญาตรี (ภาคปกติ) ส่วนกลางและสาขา วิทยบริการฯ ในภาค 2 ปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้          นักศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง ให้ยกเว้น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปริญญาตรีที่ศึกษาที่สาขาวิทยบริการฯ ให้ยกเว้น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมการสอบ          ผู้ประสงค์จะขอรับการยกเว้นฯ จะต้องมีคุณสมบัติและจัดส่งหลักฐานประกอบการขอรับการยกเว้นฯ […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1. นายขณะดี  อังศุวัฒกกุล                  2. นางสาวกัญญวรรณ  สังขกุล              3. นางสาวธนิษนาฏ นุตเจริญ               4. นางสาวฐิตาภา รัตนเศรษฐ์ยุทธ           5. นางสาวนวิยา  มณีวัฒนา                 6. นางสาวปณิดา  ปะวันโน   ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวฯ จัดทำ Application Form เพื่อจัดส่ง งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)               

Continue Reading

ประกาศ พิธีมอบทุนการศึกษา 2565

นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้มารายงานตัวพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง หมายเหตุ ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

Continue Reading

ประกาศรับสมัครทุนนายห้างโรงปูนและทุนสมเด็จพระสังฆราช ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งจะมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท และมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษาที่มีความประสงค์สามารถสมัครได้ตามรายละเอียด ดังนี้1.   คุณสมบัติทั่วไป– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์– มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา– เป็นผู้มีผลการเรียนจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตในภาค 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2565 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับคะแนนอักษร  A  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 2.75  อย่างใดอย่างหนึ่ง– ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2560– […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษา และประเภทกิจกรรม

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการรับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเช่น ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา หรือกรณีอื่น ๆ ให้แจ้งข้อมูลเพื่อแก้ไข โดยส่งอีเมลล์รายละเอียดมาที่ sittisak@ru.ac.th สำหรับการมอบเงินทุนการศึกษา จะแจ้งกำหนดการที่เว็บไซต์ต่อไป  ส่วนกลาง รายชื่อผู้รับทุนประเภทเรียนดี Download รายชื่อผู้รับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา Download รายชื่อผู้รับทุนประเภทกิจกรรม Download สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ รายชื่อผู้รับทุนประเภทเรียนดี และประเภทส่งเสริมการศึกษา สาขาวิทยบริการ Download

Continue Reading

ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาผู้ที่ขอทุนต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินการดังนี้1. นำรูปถ่าย จำนวน 2 รูป ติดต่อที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)เพื่อจัดทำแบบ ศ.3 และแบบ สปศ.จชต.3 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ

Continue Reading

ประกาศทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ.2534 ปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  36  พรรษา  พ.ศ. 2534  (รุ่นที่ 33)ประจำปีการศึกษา  2566(ส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯ)…………………………….…………..  รายละเอียดการให้ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิตค่าลงทะเบียนเรียน ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 ทุน นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1.  คุณสมบัติทั่วไป1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่  1  ในปีการศึกษา 2566 และไม่เป็นนักศึกษาระบบ pre-degree1.2  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา1.3  มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.001.4  มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา1.5  ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อนหรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี1.6  ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สถาบันการศึกษานานาชาติหรือนักศึกษาโครงการพิเศษ1.7  ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น  ๆ  ในปีการศึกษาเดียวกัน 2.  หลักฐานประกอบใบสมัคร2.1  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  1  ฉบับ (Download ใบสมัคร)2.2  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    (ปพ.1) หรือเทียบเท่า […]

Continue Reading

ประกาศเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง (ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ)

Continue Reading