ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องทุน กยศ

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้นัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) ซึ่งดำเนินการ
สัมภาษณ์โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา  นั้น

         บัดนี้ การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่
ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 จำนวน 10 ราย
ดังต่อไปนี้

         1. นายภานุวัฒน์ ขาวสั้น                    รหัสประจำตัวนักศึกษา    6501042359
         2. นางสาวธนพร นาพูล                    รหัสประจำตัวนักศึกษา    6503026723
         3. นางสาวสิริกร พันธ์นรา                  รหัสประจำตัวนักศึกษา    6456001046
         4. นางสาววนิสา นิตมา                     รหัสประจำตัวนักศึกษา    6502033712
         5. นางสาวอัญรินทร์ พงษ์วุฒิกาญจน์    รหัสประจำตัวนักศึกษา    6004007479
         6. นางสาวจิดาพา สุวรรณนิมิตร          รหัสประจำตัวนักศึกษา    6604013315
         7. นางสาวจันทกานต์ มณีโชติ             รหัสประจำตัวนักศึกษา    6606041819
         8. นายชาญเวทย์ ฐานะสุวรรณ์            รหัสประจำตัวนักศึกษา    6506043329
         9. นางสาวกาญจน์นภา คล้ายมณี         รหัสประจำตัวนักศึกษา    6606003744
         10. นางสาวพรชิตา ผ่องแผ้ว              รหัสประจำตัวนักศึกษา    6506044194

        หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา สามารถเข้า LINE GROUP ทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ดัง QR Code ที่แนบต่อไปนี้