ประกาศทุนการศึกษา บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด

ตามที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เรียนดี  มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ทุนละ 25,000 บาท นั้น นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา 2565 และไม่เป็นนักศึกษาระบบ pre-degree 1.2  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา 1.3  มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.50  (ชั้นปี 1) 1.4   สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 2.50 1.4  มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา 1.5  เป็นผู้มีความตั้งใจเรียนให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาหลักสูตร และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของของบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด 1.6  ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อนหรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา […]

Continue Reading

ประกาศผลทุนการศึกษานิโตริ

ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจำนวน 6 ราย ดังนี้ 1. นางสาวนภศรณ์  จินดาวรรณ            รหัสประจำตัว 6201507610 2. นายธีรพล  มนต์ไชยะ                     รหัสประจำตัว 6203000168 3. นางสาวอมลมณี ชิโนรสธรรมธาดา       รหัสประจำตัว 6303004052 4. นางสาวพฤศจิกา สมผล                   รหัสประจำตัว 6303007204 5. นางสาวพรนิชชา  พูลทรัพย์               รหัสประจำตัว 6303009507 6. นางสาวพัทธ์ธีรา พันธุ์ทุ้ย                 รหัสประจำตัว 6303026279 ให้นักศึกษา Scan QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่

Continue Reading

ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชและมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง)

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสมหาเถระ)ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4 ทุน  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้1.  มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย2.  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา3.  เป็นผู้มีผลการเรียนจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต4.  ในภาค 1 หรือ 2/2564 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับคะแนนอักษร A ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 2.50 5. ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 25606. ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์หรือนักศึกษาโครงการพิเศษ7. ไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนสองสถาบัน และไม่เป็นนักศึกษา Pre-Degree8.  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์2. […]

Continue Reading

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  36  พรรษา  พ.ศ. 2534  (รุ่นที่ 32)ประจำปีการศึกษา  2565(ส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯ)

รายละเอียดการให้ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิตค่าลงทะเบียนเรียน ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 ทุน นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1.  คุณสมบัติทั่วไป1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่  1  ในปีการศึกษา 2565 และไม่เป็นนักศึกษาระบบ pre-degree1.2  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา1.3  มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.001.4  มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา1.5  ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อนหรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 25601.6  ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สถาบันการศึกษานานาชาติหรือนักศึกษาโครงการพิเศษ1.7  ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น  ๆ  ในปีการศึกษาเดียวกัน 2.  หลักฐานประกอบใบสมัคร2.1  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  1  ฉบับ (Download ใบสมัคร)2.2  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    (ปพ.1) หรือเทียบเท่า 1 ฉบับ2.3  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุนการศึกษา 1 ฉบับ2.4  […]

Continue Reading