ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

          ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567           นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องในปีการศึกษา 2567 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้                     ข้อปฏิบัติ           ขอให้นักศึกษาดำเนินการนำเอกสารดังต่อไปนี้ มาติดต่อที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567           1.           2. รูปถ่ายไม่เกิน 6 […]

Continue Reading

ประกาศวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ ประจำปีการศึกษา 2567

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้ประกาศทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อรับสมัครนักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา โดยรับสมัครนักศึกษา ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ถึงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา  นั้น         บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ ประจำปีการศึกษา 2567 ดังต่อไปนี้   กำหนดให้มีการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ได้ที่  www.ru.ac.th/scholarship ในวันที่ 14 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ข้อปฏิบัติ 1. มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมพดด้วง ชั้น […]

Continue Reading

ประกาศวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ทุน มร. ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้ประกาศทุนการศึกษา มร. ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับสมัครนักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา โดยรับสมัครนักศึกษาที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ถึงภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา  นั้น         บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มร. ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรม ปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้         –         –         กำหนดให้มีการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา […]

Continue Reading

ประกาศทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ ประจำปีการศึกษา 2567

          ตามที่ บริษัทนิโตริ โฮลดิ้งส์ สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท นั้น           นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้           1. คุณสมบัติทั่วไป               1.1 เป็นนักศึกษาที่ศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์               1.2 […]

Continue Reading

ทุนการศึกษาของรัฐบาลสารธารณรัฐตุรกี (Türkiye Scholarships) ประจำปี 2567

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลตุรกี (Türkiye Scholarships) ประจำปี 2567 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ระดับปริญญาโทไม่เกิน 30 ปี และระดับปริญญาเอกไม่เกิน 35 ปี          ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/ หรือ QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่าง          โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/ad0d9936 หรือติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Info@turkiyeburslari.gov.tr หรือโทร […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้นัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) ซึ่งดำเนินการ สัมภาษณ์โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา  นั้น          บัดนี้ การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่ ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 จำนวน 10 ราย ดังต่อไปนี้          1. นายภานุวัฒน์ ขาวสั้น            […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้นัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  นั้น          บัดนี้ การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 36 ราย ดังต่อไปนี้ .                 ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว ที่งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) หรือที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษา ศึกษาอยู่ ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาค 1/2567 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และถ่ายสำเนาใบเสร็จรับเงินไป […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้ดำเนินการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา  นั้น           บัดนี้ การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 ราย ดังต่อไปนี้           –         […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) และทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้นัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) และทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  นั้น          บัดนี้ การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุนดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั้ง 2 ทุน ดังต่อไปนี้          1.ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)                   ชื่อ-นามสกุล                 รหัสประจำตัวนักศึกษา   […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้ประกาศทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ถึงภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  นั้น         บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครขอรับทุนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 มีรายชื่อจำนวน 58 ราย ดังต่อไปนี้ () กำหนดให้มีการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 20 ราย เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ครั้งที่ 2) กับทางบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด […]

Continue Reading