ประกาศเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป (สำหรับผู้ขอกู้ยืมที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง) ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ

ประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565>>> คลิก ประกาศกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา คณะ สาขาวิชา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยรามคำแหง– ครั้งที่ 1 >>> คลิก– ครั้งที่ 2 >>> คลิก – ครั้งที่ 3 >>> คลิก     (update วันที่ 27 ก.ค.2565)– ครั้งที่ 4 >>> คลิก (update วันที่ 31 ส.ค. 2565) ขั้นตอนและวิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 25651. การยื่นขอกู้ยืมกับมหาวิทยาลัย  1.1  ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมผ่าน Google Forms ตาม Link หรือ สแกน QR Code ที่กำหนด ไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม […]

Continue Reading

ประกาศ การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เลื่อนชั้นปี) ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด

     คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  >>> คลิก เพื่อดาวน์โหลดคุณสมบัติ1. คุณสมบัติสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมตามหลักสูตร    1.1  เป็นนักศึกษาผู้กู้รายเก่าระดับชั้นปริญญาตรีที่เคยกู้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง    1.2  มีสัญชาติไทย ไม่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา  และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย    1.3  หากได้กู้ยืมที่สถาบันอื่นในปีการศึกษา 2565 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง    1.4  ต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ในปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (กิจกรรมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน)    1.5   มีผลเรียนผ่านตามหลักเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด ดังนี้            –  นักศึกษาผู้กู้รหัสประจำตัว  640….. จะต้องมีหน่วยกิตสะสม จำนวน 12 หน่วยกิต ในภาค 1/2564  […]

Continue Reading