ประกาศเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ของผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง (ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ)

  ประกาศ เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง (ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด)      –  ประกาศ กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และคุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567…..คลิก         – คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุน …..คลิก         – คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละลักษณะการกู้ยืม              (1) ลักษณะที่ 1 (ขาดแคลนทุนทรัพย์) …..คลิก              […]

Continue Reading

ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1.กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ อ่านรายละเอียดและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้      1.1 อ่านรายละเอียดคูณสมบัติผู้ขอกู้ คลิก : https://drive.google.com/file/d/1XwfhTrB2-Jn03QyCKGnyPkRdSHW6cJfi/view?usp=sharing      1.2 กำหนดการจัดส่งเอกสารและเอกสารประกอบการกู้ยืม คลิก: https://drive.google.com/file/d/1YJSVn1lG4R8AkfS7RkBOVaE_TCLqvXfi/view?usp=sharing         ดาวน์โหลดเอกสาร >>>         – ใบคำร้องกรณีผลเรียนและกิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ https://drive.google.com/file/d/1dpra1zgzuBZUGULxqfjyR2xGqTKlpbzU/view?usp=sharing         – ใบคำร้องกรณีขอกู้เกินหลักสูตร https://drive.google.com/file/d/17K3SyC12dGvwEZ0j9Ds3itMtRnAwUk8Q/view?usp=sharing         – ตัวอย่างเอกสารรับรองรายวิชาคงเหลือ สำหรับกลุ่มขอกู้เกินหลักสูตร https://drive.google.com/file/d/1EmKEIX8HZ0BrDjqgMuaNX9ZDAKv_pXFm/view?usp=sharing 2.กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอหยุด/ยกเลิกการกู้ยืม หรือย้ายสถานศึกษา คลิก: https://forms.gle/3EapXp4dLQqGjYCAA 3.กรณีนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว คลิก: https://forms.gle/HQT2BpsmYWUZFhRC8

Continue Reading

ประกาศทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุน จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 มกราคม 2567 (เว้นวันหยุดราชการ)            คุณสมบัติ           1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยสมัครเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1(รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 66xxx) ในแผนการเรียนในหลักสูตรปกติ         […]

Continue Reading

การดำเนินการกู้ยืม กยศ. ภาค 2/2566 (สำหรับผู้กู้ยืมที่ผ่านการกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2566 มาแล้วเท่านั้น)

         ขั้นตอนยื่นเอกสารต่อสัญญากู้ยืม สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ต่อสัญญากู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2566 (เฉพาะนักศึกษาที่ผ่านการกู้ยืมในภาค1/66แล้วเท่านั้น) อ่านข้อมูลและขั้นตอนให้ละเอียดและดำเนินการให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด      1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2/66 เรียบร้อยแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 2/66 ในลิ้งค์ที่แนบ โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2566         *ทั้งนี้นักศึกษาต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนก่อน กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนจะไม่มีสิทธิ์ขอกู้ยืม *         -นักศึกษาส่วนภูมิภาค กำหนดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 2/66 ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ย. 66         -นักศึกษาส่วนกลาง(ภาคปกติ) กำหนดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 2/66 ระหว่างวันที่ 8-18 ธ.ค.66   […]

Continue Reading

ประกาศเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง (ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ)

Continue Reading

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการต่อสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกคณะ ทุกชั้นปี (เฉพาะผู้ที่ผ่านการกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2565 มาแล้วเท่านั้น)

ขั้นตอนยื่นเอกสารต่อสัญญากู้ยืม สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ต่อสัญญากู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2565 (เฉพาะนักศึกษาที่ผ่านการกู้ยืมในภาค1/65แล้วเท่านั้น) 1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 เรียบร้อยแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 2/65 ในลิ้งค์ที่แนบ โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. *** กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนจะไม่มีสิทธิ์ขอกู้ยืม *** นศ.ส่วนภูมิภาค กำหนดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 2/65 ระหว่างวันที่ 14 – 18 พ.ย. 65 *** นศ.ส่วนกลาง(ภาคปกติ) กำหนดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 2/65 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-9 ธ.ค.65 *** นศ.ส่วนกลาง(ภาคพิเศษ) กำหนดการลงทะเบียนเรียน2/65 ติดตามจากคณะที่นศ.สังกัด >>> คลิกลิ้งค์เพื่ออัปโหลดเอกสาร : https://forms.gle/sndLGDMTLaCfD6Ci6 <<< 1.1 กรณีนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคปกติ (หน่วยกิต […]

Continue Reading