ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ประกาศเรื่องทุน กยศ


ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

1.กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ อ่านรายละเอียดและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้
     1.1 อ่านรายละเอียดคูณสมบัติผู้ขอกู้ คลิก :
https://drive.google.com/file/d/1XwfhTrB2-Jn03QyCKGnyPkRdSHW6cJfi/view?usp=sharing
     1.2 กำหนดการจัดส่งเอกสารและเอกสารประกอบการกู้ยืม คลิก:
https://drive.google.com/file/d/1YJSVn1lG4R8AkfS7RkBOVaE_TCLqvXfi/view?usp=sharing
        ดาวน์โหลดเอกสาร >>>
        – ใบคำร้องกรณีผลเรียนและกิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์
https://drive.google.com/file/d/1dpra1zgzuBZUGULxqfjyR2xGqTKlpbzU/view?usp=sharing
        – ใบคำร้องกรณีขอกู้เกินหลักสูตร
https://drive.google.com/file/d/17K3SyC12dGvwEZ0j9Ds3itMtRnAwUk8Q/view?usp=sharing
        – ตัวอย่างเอกสารรับรองรายวิชาคงเหลือ สำหรับกลุ่มขอกู้เกินหลักสูตร https://drive.google.com/file/d/1EmKEIX8HZ0BrDjqgMuaNX9ZDAKv_pXFm/view?usp=sharing

2.กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอหยุด/ยกเลิกการกู้ยืม หรือย้ายสถานศึกษา คลิก: https://forms.gle/3EapXp4dLQqGjYCAA

3.กรณีนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว คลิก: https://forms.gle/HQT2BpsmYWUZFhRC8