ประกาศทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศเรื่องทุน กยศ

          ตามที่ บริษัทนิโตริ โฮลดิ้งส์ สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท นั้น

          นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
          1. คุณสมบัติทั่วไป
              1.1 เป็นนักศึกษาที่ศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์
              1.2 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4
              1.3 มีผลการเรียนรวมในระดับดี มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนของวิชาภาษาญี่ปุ่นทุกกระบวนวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด B
                  และมีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
              1.4 ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือต้องไม่เป็น
                  นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่
              1.5 ไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนสองสถาบัน และไม่เป็นนักศึกษา Pre-Degree
              1.6 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน

          2. คุณสมบัติเฉพาะ
              2.1 ไม่เป็นผู้ที่มีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศเกินกว่า 1 เดือน ในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษาทุน
              2.2 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำ หรือ จะทำงานประจำในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษาทุน

          3. หลักฐานประกอบใบสมัคร
              3.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ( ใบสมัครขอรับทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ 2567 (68 downloads) )
              3.2 ใบรับรองผลการศึกษา (ติดต่อขอรับได้ที่ One stop service อาคาร KLB)
              3.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
              3.4 สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่ายที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
              3.5 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ใบ

          4. วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
              นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ  ให้นักศึกษาติดตามกำหนดการประกาศรายชื่อ สถานที่และวันสอบสัมภาษณ์ที่  www.ru.ac.th/scholarship