ประกาศทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

ประกาศเรื่องทุน กยศ

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุน จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 มกราคม 2567 (เว้นวันหยุดราชการ) 
          คุณสมบัติ
          1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยสมัครเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1(รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 66xxx) ในแผนการเรียนในหลักสูตรปกติ
          2. เป็นนักศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาได้ตามระบบ TCAS66 ( 4 รอบ)
          3. ศึกษาในสาขาวิชาทีเป็นความต้องการหลักหรือสาขาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          4. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
          5. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี 
          6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ 1/2566 ไม่ต่ำกว่า 2.00
          7. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน
          – ประกาศรับสมัครทุน คุณสมบัติ และหลักฐานการรับสมัคร (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
          – สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหรือสาขาขาดแคลน (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
          – ใบสมัครขอรับทุน  >>> Download