ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องทุน กยศ

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้นัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  นั้น

         บัดนี้ การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 36 ราย ดังต่อไปนี้

.        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 (227 downloads)

         ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว ที่งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) หรือที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษา
ศึกษาอยู่ ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาค 1/2567 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และถ่ายสำเนาใบเสร็จรับเงินไป
รับใบสั่งจ่ายตำรา เพื่อนำไปรับตำราเรียนตามกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต่อไป

         หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา สามารถเข้า LINE GROUP ทุนสมเด็จพระเทพฯ ปีการศึกษา 2566 ได้ ดัง QR Code ที่แนบต่อไปนี้