ประกาศ พิธีมอบทุนการศึกษา 2565

นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้มารายงานตัวพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง หมายเหตุ ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

Continue Reading

ประกาศรับสมัครทุนนายห้างโรงปูนและทุนสมเด็จพระสังฆราช ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งจะมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท และมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษาที่มีความประสงค์สามารถสมัครได้ตามรายละเอียด ดังนี้1.   คุณสมบัติทั่วไป– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์– มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา– เป็นผู้มีผลการเรียนจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตในภาค 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2565 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับคะแนนอักษร  A  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 2.75  อย่างใดอย่างหนึ่ง– ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2560– […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษา และประเภทกิจกรรม

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการรับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเช่น ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา หรือกรณีอื่น ๆ ให้แจ้งข้อมูลเพื่อแก้ไข โดยส่งอีเมลล์รายละเอียดมาที่ sittisak@ru.ac.th สำหรับการมอบเงินทุนการศึกษา จะแจ้งกำหนดการที่เว็บไซต์ต่อไป  ส่วนกลาง รายชื่อผู้รับทุนประเภทเรียนดี Download รายชื่อผู้รับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา Download รายชื่อผู้รับทุนประเภทกิจกรรม Download สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ รายชื่อผู้รับทุนประเภทเรียนดี และประเภทส่งเสริมการศึกษา สาขาวิทยบริการ Download

Continue Reading

ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาผู้ที่ขอทุนต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินการดังนี้1. นำรูปถ่าย จำนวน 2 รูป ติดต่อที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)เพื่อจัดทำแบบ ศ.3 และแบบ สปศ.จชต.3 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ

Continue Reading

ประกาศทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ.2534 ปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  36  พรรษา  พ.ศ. 2534  (รุ่นที่ 33)ประจำปีการศึกษา  2566(ส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯ)…………………………….…………..  รายละเอียดการให้ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิตค่าลงทะเบียนเรียน ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 ทุน นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1.  คุณสมบัติทั่วไป1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่  1  ในปีการศึกษา 2566 และไม่เป็นนักศึกษาระบบ pre-degree1.2  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา1.3  มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.001.4  มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา1.5  ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อนหรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี1.6  ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สถาบันการศึกษานานาชาติหรือนักศึกษาโครงการพิเศษ1.7  ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น  ๆ  ในปีการศึกษาเดียวกัน 2.  หลักฐานประกอบใบสมัคร2.1  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  1  ฉบับ (Download ใบสมัคร)2.2  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    (ปพ.1) หรือเทียบเท่า […]

Continue Reading

ประกาศเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง (ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ)

Continue Reading

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการต่อสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกคณะ ทุกชั้นปี (เฉพาะผู้ที่ผ่านการกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2565 มาแล้วเท่านั้น)

ขั้นตอนยื่นเอกสารต่อสัญญากู้ยืม สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ต่อสัญญากู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2565 (เฉพาะนักศึกษาที่ผ่านการกู้ยืมในภาค1/65แล้วเท่านั้น) 1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 เรียบร้อยแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 2/65 ในลิ้งค์ที่แนบ โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. *** กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนจะไม่มีสิทธิ์ขอกู้ยืม *** นศ.ส่วนภูมิภาค กำหนดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 2/65 ระหว่างวันที่ 14 – 18 พ.ย. 65 *** นศ.ส่วนกลาง(ภาคปกติ) กำหนดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 2/65 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-9 ธ.ค.65 *** นศ.ส่วนกลาง(ภาคพิเศษ) กำหนดการลงทะเบียนเรียน2/65 ติดตามจากคณะที่นศ.สังกัด >>> คลิกลิ้งค์เพื่ออัปโหลดเอกสาร : https://forms.gle/sndLGDMTLaCfD6Ci6 <<< 1.1 กรณีนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคปกติ (หน่วยกิต […]

Continue Reading