ประกาศวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ทุนเรียนดี และทุนกิจกรรม

Uncategorized

ให้นักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรม เข้ารับการพิจารณาโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามกำหนดการนี้

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2

ตรวจสอบรายชื่อ  >>>  ทุนเรียนดี
                     >>>  ทุนกิจกรรม

หมายเหตุ โปรดแต่งชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย