ประกาศวัน เวลา สถานที่ สัมภาษณ์ทุนนิโตริ

นักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้วจึงประกาศวัน เวลา สถานที่ สัมภาษณ์ ดังนี้– วันสัมภาษณ์   วันที่ 5 กันยายน 2566– เวลา 11.30 น.– สถานที่ .ห้องประชุมศรีศรัทธา ชั้น 1  คณะมนุษยศาสตร์ ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรีบร้อย สำหรับการประกาศผลการพิจารณาการสัมภาษณ์ (ทั้ง 2 รอบ) จะประกาศในเว็บไซต์นี้ ต่อไป

Continue Reading

ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ (ครั้งที่ 2)

ตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และได้ทำการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรจะขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษารับสมัครเพื่อให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้เข้าทำการคัดเลือกเพิ่มเติม จึงประกาศขยายระยะเวลารับสมัคร ดังนี้ ขยายระยะเวลาเป็น รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครแล้ว ให้ติดตามการประกาศรายชื่อและวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครได้ตามประกาศด้านล่างนี้ บริษัทนิโตริ โฮลดิ้งส์ สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท นั้น นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                                                                              2. หลักฐานประกอบใบสมัคร2.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (Download ที่นี่)2.2 ใบรับรองผลการศึกษา (ติดต่อขอรับได้ที่ One Stop Service อาคาร […]

Continue Reading

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ

ตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และจะประกาศวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ รวมทั้งประกาศผลการพิจารณาวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครขอรับทุนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้ วันสัมภาษณ์ให้นักศึกษาที่มารายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 ณ ห้องประชุมศรีศรัทธา ชั้นลอย อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ หมายเหตุ แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

Continue Reading

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ

ตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 และจะประกาศวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ รวมทั้งประกาศผลการพิจารณาวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เนื่องด้วย นักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้มาสมัครจำนวนน้อยราย จึงประกาศขยายระยะเวลารับสมัคร ดังนี้ เดิม รับสมัครถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ขยายระยะเวลาเป็น รับสมัครถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครแล้ว ให้ติดตามการประกาศรายชื่อและวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครได้ตามประกาศด้านล่างนี้ บริษัทนิโตริ โฮลดิ้งส์ สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท นั้น นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                                                                              2. หลักฐานประกอบใบสมัคร2.1 […]

Continue Reading

ประกาศวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ทุนเรียนดี และทุนกิจกรรม

ให้นักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรม เข้ารับการพิจารณาโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามกำหนดการนี้ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ตรวจสอบรายชื่อ  >>>  ทุนเรียนดี                     >>>  ทุนกิจกรรม หมายเหตุ โปรดแต่งชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

Continue Reading

ประกาศทุนการศึกษานานาชาตินิโตริิ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่ บริษัทนิโตริ โฮลดิ้งส์ สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท นั้น นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                                                                              2. หลักฐานประกอบใบสมัคร2.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (Download ที่นี่)2.2 ใบรับรองผลการศึกษา (ติดต่อขอรับได้ที่ One Stop Service อาคาร KLB)สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ           3. วัน  เวลา  สถานที่ยื่นใบสมัคร นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 4. วัน เวลา สถานที่การประกาศรายชื่อ สอบสัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ สถานที่และวันสอบสัมภาษณ์ ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา […]

Continue Reading