ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ

Uncategorized

ตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และจะประกาศวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ รวมทั้งประกาศผลการพิจารณาวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครขอรับทุนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. นายขณะดี อังศุวัฒกกุล รหัสประจำตัว 6403015370
  2. น.ส.ธนิษนาฎ นุตเจริญ รหัสประจำตัว 6203504854
  3. นายกัญจน์ เลิศวรรณกาญจน์ รหัสประจำตัว 6303008269
  4. น.ส.นวิยา มณีวัฒนา รหัสประจำตัว 6503013432
  5. น.ส.กัญญวรรณ สังขกุล รหัสประจำตัว 6303010257
  6. นายทะคุยะ โอดะ รหัสประจำตัว 6405000321
  7. น.ส.ฐิตาภา รัตนเศรษฐ์ยุทธ รหัสประจำตัว 6403001370
  8. น.ส.ญาดา ชินเวศยวงศ์ รหัสประจำตัว 6203026288
  9. น.ส.พรนิชา สุนทรารักษ์ รหัสประจำตัว 6103018419

วันสัมภาษณ์ให้นักศึกษาที่มารายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 ณ ห้องประชุมศรีศรัทธา ชั้นลอย อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

หมายเหตุ แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย