ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้ ตำบลมูโนะ จังหวัดนราธิวาส

ประกาศเรื่องทุน กยศ

         ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ           พ.ศ. 2562  นั้น

         เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ ในเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บดอกไม้เพลิงบริเวณบ้านมูโนะ หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสจึงให้ยกเว้น           ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปริญญาตรี (ภาคปกติ) ส่วนกลางและสาขา วิทยบริการฯ ในภาค 2 ปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้         

  1. นักศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง ให้ยกเว้น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
  2. นักศึกษาชั้นปริญญาตรีที่ศึกษาที่สาขาวิทยบริการฯ ให้ยกเว้น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมการสอบ

         ผู้ประสงค์จะขอรับการยกเว้นฯ จะต้องมีคุณสมบัติและจัดส่งหลักฐานประกอบการขอรับการยกเว้นฯ ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขา           วิทยบริการฯ  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาศึกษาอยู่  ดังนี้

  1. หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ พร้อมสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด อย่างละ 1 ฉบับ Download ที่นี่ 
  2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอยกเว้นที่ประสบเหตุ พร้อมแนบหนังสือรับรองจากทางอำเภอท้องที่ลงนามโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล                  หรือนายกเทศมนตรี หรือปลัดอำเภอ ว่าครอบครัวประสบภัยเหตุจริง พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรอง หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บดอกไม้เพลิงจาก                 หน่วยงานส่วนราชการ  กรณีนักศึกษาย้ายภูมิลำเนาให้ยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือฯ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดาและของมารดา
  3. ทั้งนี้ต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือพร้อมหลักฐาน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 หากส่งเอกสารไม่ทันตามกำหนด ถือว่าไม่ได้รับการขอยกเว้นฯ
  4. มหาวิทยาลัยฯ อาจสั่งเพิกถอนการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ขอยกเว้นฯ ขาดคุณสมบัติ