ประกาศทุนการศึกษา มร. ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องทุน กยศ

          ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยแบ่งเป็นทุนประเภททุนเรียนดี ทุนละ 6,000 บาท ประเภททุน
ส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท และประเภททุนกิจกรรม ทุนละ 3,000 บาท 

          1. นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
              1.1  คุณสมบัติทั่วไป
                     1) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
                     2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
                     3) เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา (ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ)
                     4) ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ ไม่เป็นนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
                     5) ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น  ๆ  ในปีการศึกษาเดียวกัน

              1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทเรียนดี
                    1) มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน/2565
                    2) มีหน่วยกิจสะสมของอักษรระดับคะแนน A ในทุกภาคการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิจต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน

              1.3 คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
                    1) มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน/2565
                    2) มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิจ รวมภาคฤดูร้อน

              1.4 คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทกิจกรรม
                    1) เป็นนักศึกษาทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสรางชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
                    2) มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน/2565
                    3) มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิจ รวมภาคฤดูร้อน
                    4) เป็นผู้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการร่วมกิจกรรม มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ที่ประจักษ์ต่อชุมชน สังคม และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

          2. หลักฐานประกอบใบสมัคร มีดังต่อไปนี้
              2.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 1 ฉบับ
                     – ใบรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี (3815 downloads)
                     – ใบรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทส่งเสริมการศึกษา (3440 downloads)
                     – ใบรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทกิจกรรม (120 downloads)
              2.2 ใบรับรองความประพฤติจากคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรณีสาขาวิทยบริการฯ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองความประพฤตินักศึกษา
              2.3 ผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน/2565
              2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
              2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2566 อย่างละ 1 ฉบับ
              2.4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 1 ฉบับ (ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชี)
              2.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา/มารดา
              2.6 สำเนาใบมรณบัตรของบิดา/มารดา (ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม)
              2.7 รูปถ่ายที่อยู่อาศัยตามภูมิลำเนา จำนวน 1 รูป (เฉพาะทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา)

          3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
              3.1 สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง
                   1) ทุนประเภทเรียนดี และทุนประเภทกิจกรรม ให้นักศึกษายื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนตามกำหนดการที่ www.ru.ac.th/scholarship ประกาศต่อไป โดยนักศึกษาที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
ในการขอรับทุน
                   2) ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา ให้นักศึกษายื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และเข้ารับ
การคัดเลือก/สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนตามวันที่คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่กำหนด โดยนักศึกษาที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับทุน
              3.2 สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค
                    ให้นักศึกษายื่นแสดงความจำนงขอรับทุนประเภทเรียนดี ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา และทุนประเภทกิจกรรม ได้ที่สาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัดอยู่ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2567
และเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนตามวันที่สาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัดอยู่กำหนด โดยนักศึกษาที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับทุน