ประกาศทุนการศึกษานานาชาตินิโตริิ ประจำปีการศึกษา 2566

Uncategorized

ตามที่ บริษัทนิโตริ โฮลดิ้งส์ สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท นั้น

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                                                                             

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  1.1 เป็นนักศึกษาที่มีทักษะ ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง หรือเป็นผู้มีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 4 หรือเทียบเท่า
  1.2 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4
  1.3 มีผลการเรียนรวมในระดับดี มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
  1.4 ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่
  1.5 ไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนสองสถาบัน และไม่เป็นนักศึกษา Pre-Degree
  1.6 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ในปีเดียวกัน

2. หลักฐานประกอบใบสมัคร
2.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (Download ที่นี่)
2.2 ใบรับรองผลการศึกษา (ติดต่อขอรับได้ที่ One Stop Service อาคาร KLB)สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ          

3. วัน  เวลา  สถานที่ยื่นใบสมัคร
นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566

4. วัน เวลา สถานที่การประกาศรายชื่อ สอบสัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ สถานที่และวันสอบสัมภาษณ์ ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) และประกาศผลการคัดเลือกทาง www.ru.ac.th/scholarship  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด