แบบรายงานสถานภาพการจบการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินทุกคนที่เรียนจบตามหลักสูตรและได้รับวันอนุมัติให้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องบันทึกข้อมูลการจบการศึกษาเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแจ้งรายนงานสถานภาพการจบการศึกษาของผู้กู้ยืมให้สำนักงานกองทุนทราบ

ลิงค์สำหรับบันทึกข้อมูล >>> คลิก