ประกาศวัน เวลา สถานที่ สัมภาษณ์ทุนนิโตริ

Uncategorized

นักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว
จึงประกาศวัน เวลา สถานที่ สัมภาษณ์ ดังนี้
– วันสัมภาษณ์   วันที่ 5 กันยายน 2566
– เวลา 11.30 น.
– สถานที่ .ห้องประชุมศรีศรัทธา ชั้น 1  คณะมนุษยศาสตร์

ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรีบร้อย สำหรับการประกาศผลการพิจารณาการสัมภาษณ์ (ทั้ง 2 รอบ) จะประกาศในเว็บไซต์นี้ ต่อไป