ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษานานาชาตินิโตริ

ประกาศเรื่องทุน กยศ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นายขณะดี  อังศุวัฒกกุล                 

2. นางสาวกัญญวรรณ  สังขกุล             

3. นางสาวธนิษนาฏ นุตเจริญ              

4. นางสาวฐิตาภา รัตนเศรษฐ์ยุทธ          

5. นางสาวนวิยา  มณีวัฒนา                

6. นางสาวปณิดา  ปะวันโน  

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวฯ จัดทำ Application Form เพื่อจัดส่ง งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)