ประกาศรับสมัครทุนนายห้างโรงปูนและทุนสมเด็จพระสังฆราช ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องทุน กยศ

ตามที่มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งจะมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท และมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษาที่มีความประสงค์สามารถสมัครได้ตามรายละเอียด ดังนี้
1.   คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
เป็นผู้มีผลการเรียนจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตในภาค 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2565 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับคะแนนอักษร  A  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 2.75  อย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2560
ไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนสองสถาบัน และไม่เป็นนักศึกษา Pre-Degreeไม่เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สถาบันการศึกษานานาชาติหรือนักศึกษาโครงการพิเศษ
– ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับทุนการศึกษา
– ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
เป็นผู้มีผลการเรียนจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตในภาค 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2565 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับคะแนนอักษร  A  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 2.75  อย่างใดอย่างหนึ่ง

– ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)
เป็นผู้มีผลการเรียนจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตในภาค 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2565 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับคะแนนอักษร  A  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 2.50  
หลักฐานประกอบใบสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (Download ที่นี่)
2. ใบรับรองผลการศึกษา (ติดต่อขอรับได้ที่ One stop service อาคาร KLB)
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2566 อย่างละ 1 ฉบับ                      
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา
5. สำเนาใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม
6. รูปถ่ายที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของนักศึกษา จำนวน  1 รูป
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

วัน  เวลา  สถานที่ยื่นใบสมัคร
นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566