ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องทุน กยศ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาผู้ที่ขอทุนต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินการดังนี้
1. นำรูปถ่าย จำนวน 2 รูป ติดต่อที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)
เพื่อจัดทำแบบ ศ.3 และแบบ สปศ.จชต.3
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ