สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 1-20 of 253 results.
No.ชื่อเรื่องชื่อ-สกุล ผู้แต่งคำสำคัญปีการศึกษา
 
1การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานในองค์การเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์การตลาด เพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)พิมพ์พรรณ จันทร์สว่างการบริหารจัดการ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์การ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร2562
2การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 กรณีศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขพัชรดา รัตนะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบราชการ 4.0 กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์2562
3การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข กรณีศึกษาสำนักงานเขตบางพลัดสุพรรณษา จำอินทร์การพัฒนาบุคลากร การจัดการองค์กรแห่งความสุข สำนักงานเขตบางพลัด2562
4ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กรณีศึกษาสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายกธนพัต อุทยานกรพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นค2562
5กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 ของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสุวรรณกมล อมฤตวารีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้ปฏิบัติ2562
6ระบบการสรรหาตุลาการศาลยุติธรรม กรณีศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประภัสสร สิงห์สุริยะการสรรหาตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการ ผู้ช่วยผู้พิพากษา2562
7การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมพัทธนันท์ จงเกษกรณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานศาลยุติธรรม2562
8คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2562มัลลิกา กวงแหวนคุณภาพชีวิตการทำงาน สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ คดีชำนัญพิเศษ2562
9การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล กรณีศึกษาสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล สำนักงานศาลยุติธรรมนิตยา สุรินเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่2562
10การพัฒนาองค์การด้วยนวัตกรรม กรณีศึกษา สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมนิภาพร บุตรเสนการพัฒนาองค์การ กระบวนการ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม2562
11ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรณีศึกษา กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมประชา วงษ์พินิจประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ข้าราชการทหาร2562
12การประเมินผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา ชุมชนกานันแม้น เขตบางบอน กรุงเทพมหานครมติกา อารยะภักดีการประเมินผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ความสำเร็จของนโยบาย2562
13การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทางาน กรณีศึกษา ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเอมอร สุระจิตร์คุณภาพชีวิตการทำงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี2562
14กระบวนการนำวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีศึกษากองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 สำนักงบประมาณอรุณวรินทร์ บุตรวิเศษวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA , การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ2562
15การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในสำนักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดนภาภร เกษอางค์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานคดีอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด2562
16กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการสร้างหมู่บ้านปลอดยำเสพติด กรณีศึกษา ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรีวราวุฒิ แก้วเดชการแก้ไขปัญหายาเสพติด, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกับยาเสพติด2562
17บทบาทของผู้นำชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนพัชรีรัตน์ นาวาบทบาทของผู้นำชุมชน เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาที่ยั่งยืน2562
18ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชมพูนุช ดีอินทร์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด2562
19ความสำเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทิพย์วิมล เอี่ยมสุนทรความสำเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา2562
20การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรณีศึกษา พนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลางมนัสนันท์ ผ่องแผ้วการพัฒนาสมรรถนะ พนักงานคดีปกครอง องค์คณะศาลปกครองกลาง2562