สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 1-20 of 541 results.
No.ชื่อเรื่องชื่อ-สกุล ผู้แต่งคำสำคัญปีการศึกษา
 
1นโยบายการจัดการให้บริการสาธารณะแนวใหม่ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีก่อเกียรติ ซ่อนกลิ่นนโยบายสาธารณะ การให้บริการสาธารณะแนวใหม่ เทศบาลเมืองหนองปรือ2564
2การจัดการความรู้ด้านการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานการณ์การระบาดของ* โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีปาริชาติ ผลกุศลการจัดการความรู้ ความรู้ด้านการดูแลเด็กและเยาวชน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 20192564
3ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองในองค์กรดิจิทัล ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุดเนตรนภา ศรีมหาโพธิ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง องค์กรดิจิทัล สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด2564
4ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของกลุ่มภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 ในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาณัฐธิดา คงทองการจัดการความรู้ กลุ่มภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางก2564
5บริหารงานบุคลากรภายใต้กรอบการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ของสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุดสุภาพร พิลาโทการบริหารงานบุคลากร การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด2564
6การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษา สำนักงานคดีอาญาวิชชุดา โภคาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการทำงาน สำนักงานคดีอาญา2564
7การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด ตามแนวคิดการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ชินณษา อ่อนละม้ายสมรรถนะ การบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ งานด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน2564
8แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากร :กรณีศึกษา เปรียบเทียบแนวทางการควบคุมทางศุลกากรระหว่างสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองปกป้อง รัตนบุรีประสิทธิภาพ การควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากร2564
9การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีศึกษาอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีกฤษดา รัตนเจริญการบริหารจัดการ บูรณาการการแก้ไขปัญหา เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)2564
10การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก(Government Easy Contact Center : GECC) สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีณรงค์ศักดิ์ สุขวรรณโรจน์ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) สำนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี2564
11การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 2019)ปาหนัน เวฬุวันเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ; โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2564
12การประเมินผลการบริหารจัดการพิธีการศุลกากร ด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transports)กนกพรรณ สิงหะการการบริหารจัดการพิธีการศุลกากร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กรมศุลกากร2564
13การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหมู่บ้านกลาง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครศรีประภา ศรีสำราญการพัฒนาชุนชนต้นแบบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านกลาง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร2564
14การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วธีรัช ตันติยสวัสดิ์แผนปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม เครือข่ายทางวัฒนธรรม2564
15การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระบบข้าราชการ 4.0 กรณีศึกษาสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ประภาวรินทร์ อาจเดชหลักธรรมาภิบาล ระบบราชการ 4.0 การบริหารงาน2564
16การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย คดีอาญาพระโขนง 1สุพรรัตน์ เตชะวรัชญ์สกุลหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาพระโขนง 12564
17การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการ กรณีศึกษา สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาพระโขนง 1สุชาดา ภูด่านงัวข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาพระโขนง 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน2564
18ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการการทำงานที่บ้าน กรณีศึกษา บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา -19ปภาวดี แซ่ลิ้มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามมาตรการการทำงานที่บ้าน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว2564
19การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการงานคดีแพ่งของสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษา สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งพระโขนง 1นัฐพล สุขผลเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งพระโขนง 12564
20การนำระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) มาใช้กับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าผ่านแดนชญานิน สุทธากาศระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน สินค้าผ่านแดน กรมศุลกากร2564