สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 1-20 of 180 results.
No.ชื่อเรื่องชื่อ-สกุล ผู้แต่งคำสำคัญปีการศึกษา
 
1แนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนฐิติพัฒน์มณี พัฒนปณิธีความสุขในการทำงาน องค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน2561
2ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะอริสา พงษ์เผือกปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารงานในองค์กร2561
3แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครณัฐพงศ์ ดาวลับเมฆแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์2561
4ผลของการนำโครงการ“ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการพัชรี แก้วคำไทยนิยม การพัฒนาคุณภาพชีวิต2561
5การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตลาดกระบังสุกานดา จันทร์ปรุงตนการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากร ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง2561
6การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษา กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีธนาภรณ์ บุญทองการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย2561
7การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของสำนักงานเขตห้วยขวางวรพงษ์ เด่นวัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานเขตห้วยขวาง2561
8การดำเนินงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำของ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานีนรภัทร พิพัฒน์นนทยาศูนย์แคร์ (CARE) การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ การส่งเสริมการมีงานทำ2561
9ผลของการนำนโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครฐปนรรฆ์ มหาพานิชการนำนโยบายไปปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน กทม.Connect กรุงเทพมหานคร2561
10การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง คนหางานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ กรณีศึกษา กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานศิริวัฒน์ ราชสีห์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองคนหางาน กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
11ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษา กองทะเบียนพล สานักงานกำลังพล สานักงานตำรวจแห่งชาติภูริภัสร์ ตันติเศรษฐภักดีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษา กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล2561
12การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของสานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานครศิริพร ศิริผลงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ งบประมาณกรุงเทพมหานคร สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล2561
13การนำนโยบายจัดระเบียบอาหารริมทางไปปฏิบัติ กรณีศึกษา ย่านถนนเยาวราช สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ไวภพ วัฒนะการนำนโยบายไปปฏิบัติ อาหารริมทาง เยาวราช2561
14การพัฒนารูปแบบการให้บริการคุณภาพแก่ประชาชน ของเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานครภัทรปภา จิรภาสชยังกูรการพัฒนา การให้บริการคุณภาพ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร2561
15ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมการศาสนานพรัตน์ ปันธิปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์การ กรมการศาสนา2561
16คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิเชษฐ์ เครือสุวรรณศิริคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนา2561
17การศึกษาโครงสร้างการปฏิบัติงาน ข้อจำกัด ปัญหา และความเป็นไปได้ ในการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานปกครองและทะเบียนขวัญชัย ศรีมาลากรกุลโครงสร้างการปฏิบัติงาน ปัญหาและข้อจำกัด แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานปกครองและทะเบียน2561
18การนำมาตรการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพณัฐกานต์ สาดประดับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระบบตรวจสอบย้อนกลับ2561
19การนำนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาทจารุวัฒน์ เมืองไทยจังหวัดสะอาด ขยะมูลฝอยตกค้าง ขยะมูลฝอยชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ2561
20การให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร กองการกีฬา สังกัดสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครคัคณางค์ วีรกิจพานิชการให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร2561