สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 1-20 of 686 results.
No.ชื่อเรื่องชื่อ-สกุล ผู้แต่งคำสำคัญปีการศึกษา
 
1การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ กรณีศึกษา สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครภนิตา รักเสนาะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ2565
2วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการทำงานของข้าราชการทหาร สังกัดกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมธิดากานต์ สินจิตร์วัฒนธรรมองค์การ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมเสมียนตรา2565
3การมีส่วนร่วมของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันยาเสพติด กรณีศึกษา ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชรณัฏฐวรรธน์ ตรีณาวงษ์การมีส่วนร่วม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การป้องกันยาเสพติด2565
4ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2จิรายุทธ์ เรืองขจรไพโรจน์การจัดทำแผน แผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 22565
5คุณภาพชีวิตและความสมดุลในการทำงานของข้าราชการทหาร กรณีศึกษา สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขวัญพร พวงเพ็ชร์คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน ข้าราชการทหาร2565
6การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน โดยวิธีการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครน้องนุช จิตรอบอารีย์ประสิทธิภาพ ข้อมูลเชิงกายภาพ การให้บริการประชาชน2566
7ถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการโรคโควิด-19 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครวนาลี เรืองภักดีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค โควิด – 19 ความสำเร็จ2565
8ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้าของประชาชน ในเส้นทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครนรินทร์ ร้อยคำคุณภาพการให้บริการ เรือโดยสารไฟฟ้า เส้นทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา2565
9บทบาทรัฐในการนำนโยบายการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา เขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีสมิธ ฉิมวัยบทบาท รัฐ วัคซีนโควิด-192565
10การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด สู่องค์การดิจิทัลศุภโชค เทพหวังการพัฒนาศักยภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล องค์การดิจิทัล2565
11ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการธรณิน เขจรภักดิ์ปัจจัย ประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ2565
12การประเมินสมรรถนะหลักของข้าราชการ ในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร กระทรวงการคลังสิริโชค แก้วช่วงการประเมิน สมรรถนะหลัก กองบริหารทรัพยากรบุคคล2565
13ปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นทะเบียนการว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานจัดหางานกรุงเทพพมหานครพื้นที่ 5ปุณยนุช มีช่องผู้ประกันตน การว่างงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 52565
14การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ กรณีศึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่องปวีณา เกื้อนุ้ยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ การพัฒนานวัตกรรม การให้บริการประชาชน2565
15กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาธีรนัย โจนลายดาการบูรณาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล2565
16การนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ จังหวัดฉะเชิงเทราวริศรา ยิ้มยวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบล2565
17แนวทางการค้าข้าวไทยไปยังประเทศจีนกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างปี 2560-2564พรริชา จีระส่งสกุลข้าวไทย การค้าไทยจีน นโยบาย 4.02565
18พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee กรณีศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลกรุงเทพฯทิพย์วรรณ อนุสรศักดิ์พฤติกรรมผู้บริโภค สินค้าออนไลน์ แอปพลิเคชันช๊อปปี้2565
19การบริหารจัดการการให้บริการด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่ประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10ณัฏฐ์ สีทองประเสริฐปัจจัยการบริหาร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การให้บริการ2565
20การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุดปวีณา วิริยภาพการพัฒนาบุคลากร พัฒนาศักยภาพ สำนักงานอัยการสูงสุด2565