สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 1-20 of 769 results.
No.ชื่อเรื่องชื่อ-สกุล ผู้แต่งคำสำคัญปีการศึกษา
 
1การนำนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10ชัชวาล ตรงดีการนำนโยบายไปปฏิบัติ ; การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ; สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 102566
2การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาสำนักประธานศาลฎีกาโชติกา ทองโสมการพัฒนาศักยภาพ ; การปฏิบัติราชการ ; สำนักประธานศาลฎีกา2566
3ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุกฤตภพ บุญมากประสิทธิภาพ; ปัจจัย; ดับเพลิงและกู้ภัย2566
4ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพร้อมในการจัดการความรู้ของบุคลากร เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีธมกร มณีจันทร์การจัดการความรู้; เทศบาลตำบลบางพระ; องค์กรแห่งการเรียนรู้2566
5การให้บริการรับคำร้องทุกข์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์: ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10รัตนาพร พิพัฒน์การร้องทุกข์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ;กฎหมายแรงงาน ;การวินิจฉัยคำร้องทุกข์2566
6การนำนโยบายทางด้านนันทนาการภายใต้การบริหารงานของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติจิรภาส สอสอนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ; นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ; นันทนาการ2566
7กระบวนการออกบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสัญชาติไทย กรณีการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครณัฐพล ทัดจำปากระบวนการ, บัตรประจำตัวประชาชน; การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก2566
8บทบาทของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตามมาตรฐาน การทำประมงแบบ IUU Fishing ด้วยแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา : ประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีศิวกรณ์ พันธุ์วิชาติกุลประมงพื้นบ้าน; อำเภอบ้านแหลม; จังหวัดเพชรบุรี2566
9การนำแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในด้านงานทะเบียน : กรณีศึกษา สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครธนาวุฒิ เงินทุ่งการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ; งานทะเบียน ; สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย2566
10การนำนโยบายแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานไปปฏิบัติ กรณีศึกษา อำเภอตะพานหิน สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตรอภิศาล ยาแก้วนโยบาย; การนำนโยบายไปปฏิบัติ; โครงการการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน2566
11การดำเนินงานนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศของกรมการจัดหางาน : กรณีศึกษาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอิทธิชัย ถววรสังข์แรงงานไทย; การจ้างงาน; สาธารณรัฐเกาหลี2566
12การนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) มาใช้ในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว กรณีผู้ว่างงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรีพิชญธิดา คงคาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ; ขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ; สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2566
13ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิชลิตา จันทร์พงษ์ประสิทธิภาพ ; กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ; อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ2566
14กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการศาสนาสุภาวดี ศรียาภัยแผนปฏิบัติราชการ ; แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ; กรมการศาสนา2566
15การปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ กรณีศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงจุฑาทิพย์ นามอุตวงศ์การปฏิบัติราชการ ; วิถีใหม่ ; กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง2566
16การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตรากำลังคน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครกัลชลี เที่ยงธรรมการจัดการ; กำลังคน; ทรัพยากรมนุษย์2566
17คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครณัฐพิพัฒน์ เที่ยงธรรมคุณภาพชีวิตการทำงาน ; ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน2566
18ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านวังนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครรัฐภูมิ ภู่แก้วเผือกปัจจัยความสำเร็จ ; ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ; ศักยภาพ2566
19การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอำนาจ สีทาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ; มูลนิธิโรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้าฯ2566
20การบริหารจัดการ การให้บริการขออนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ตามระบบ MOU สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานตรีบดิณท์ ถิ่นศรีลองการบริหารจัดการ; การให้บริการ; คนต่างด้าว2566