สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 1-20 of 328 results.
No.ชื่อเรื่องชื่อ-สกุล ผู้แต่งคำสำคัญปีการศึกษา
 
1คุณภาพชีวิตการทำงาน กรณีศึกษาเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษธนบุรี กรมราชทัณฑ์นิธิโชติ ชัยชนะคุณภาพชีวิตการทำงาน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษธนบุรี2562
2ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรณีศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา)ไพศาล หนูปานประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน2562
3การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จันทร์ทา มั่งคำมีสมรรถนะ สมรรถนะหลัก การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่2562
4การดำเนินงานศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครฉัตรณรงค์ วงค์สลีการดำเนินงาน ศูนย์บริการผู้สูงอายุ สำนักพัฒนาสังคม2562
5การจัดการความรู้กระบวนการทำงานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพรปวีณ์ สหัสสนิมิตกุลการจัดการความรู้ โมเดลเซกิ โมเดลปลาทู2562
6การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรมคุณานนต์ หมายดีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาคประชาชนกรมสอบสวนคดีพิเศษ2562
7การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษทิพสุดา แก้วหนองปิงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ2562
8รัฐและชุมชนกับการคืนสิทธิ์ที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงามิรันตี พิมพิรัตน์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการมีส่วนร่วม การคืนสิทธิ2562
9ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีพรทิพย์ เข่งแก้วประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ บุคลากร2562
10การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ระดับมัธยมศึกษา พื้นที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครจิรกิติ์ ทองปรีชาการบริหารจัดการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส การเรียนการสอน โรงเรียน2562
11การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ศึกษาเฉพาะกรณี ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญาฯ สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครวรวุตร์ บรรดาลทรงสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผู้ต้องขัง ศาลอาญา2562
12การบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในฐานะนายทะเบียนกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์พยุดา แย้มกลิ่นนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่2562
13การนำระบบ eMENSCR มาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา งบพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราปัญญ์ธิรา รอดผลระบบ eMENSCR การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ งบพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา การนำนโยบายไปปฏิบัติ2562
14การบริหารจัดการขยะรีไซเคิลพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ภายใต้นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2562เกษร เชิญผึ้งการลดปริมาณมูลฝอย การบริหารจัดการ ขยะรีไซเคิล2562
15หมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการภัยแล้ง พื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรมนัสวี ศรีสมบัติกระบวนการการจัดการ ภัยแล้ง2562
16การกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2548-2563วาริกา กลิ่นสุคนธ์การกำหนดนโยบาย นโยบายสาธารณะ แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ2562
17การบริหารจัดการภายใต้มาตรการคัดกรองเพื่อรับมือสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19 ของโรงพยาบาลปทุมธานีสุธารัตน์ แลพวงมาตรการคัดกรอง การบริหารจัดการโควิด 192562
18ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภรอักษร นนทปทุมปัจจัยที่มีผลกระทบ การพัฒนาประสิทธิภาพ การกำกับดูแลและตรวจสอบ2562
19การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ของศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จากนโยบายสู่มาตรการและการปฏิบัติของหน่วยงานบัณฑิตา โสภาชื่นโรคไวรัสโควิด 19 มาตรการ ศูนย์บริการประชาชน2562
20การนำนโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชนม์นิภา เขียนนอกWork from Home การนำนโยบายไปปฏิบัติ กองความปลอดภัยแรงงาน2562