สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 1-20 of 474 results.
No.ชื่อเรื่องชื่อ-สกุล ผู้แต่งคำสำคัญปีการศึกษา
 
1การบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการพิฐชญาณ์ ศิริสัมพันธ์การบริหารความต่อเนื่อง สภาวะวิกฤต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน2563
2แรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการ Generation Y กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเกรียงไกร ดวงสาแรงจูงใจในการทำงาน ข้าราชการ Generation Y กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2563
3การดำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรณีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)ธนวรรณ ธิติมูลการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ข้อพิพาทแรงงาน การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่2563
4การพัฒนาระบบบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนฤพล ชูนุชการพัฒนาระบบงาน การบริหารจัดการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร2563
5แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานีตุลพันธุ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์แนวทางการพัฒนาศัยภาพ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี2563
6การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตมีนบุรี ในยุคดิจิทัลรัชนีกร คุ้มศรีมูลสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร บุคลากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร2563
7การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยแสงจันทร์ แมนสืบชาติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax)2563
8ศักยภาพในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาพื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)ทันกร หัสเถื่อนการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ การจัดสรรพื้นที่ การวางแผนอาคาร2563
9การบริหารจัดการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2560-2563 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบญจมาศ นาคดีการดำเนินงานตามนโยบาย สถานีดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร2563
10ปัจจัยที่เสริมสร้างและลดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอองครักษ์ ที่ 3 กรณีศึกษาที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกลินพิชญ์ ทองประดับแรงจูงใจ การปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2563
11การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์ COVID-19 ในโรงพยาบาลตำรวจรงรอง อำนวยลาภไพศาลการเตรียมความพร้อม บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ2563
12ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ กรณีศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงกรรณิการ์ บุญยังความผูกพันองค์การ พนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง2563
13แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรณีศึกษากองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงธนพิสิษฐ์ ดิศฐาวัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง2563
14การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของกรมทางหลวงตามมาตรการ บริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565)ชญาณ์ภา แสนรักษ์การวางแผนกำลังคน การลดขนาดกำลังคนภาครัฐ การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ2563
15บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำนโยบายการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราพิษณุ เพ็ชรกูลการนำนโยบายไปปฏิบัติ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด2563
16ปัจจัยความสำเร็จในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเทศบาลตำบลเขาสมิง จังหวัดตราดวลีรัตน์ หิรัญศิริวรโชติการนำนโยบายไปปฏิบัติ การดำเนินการควบคุม โรคโควิด-19 เทศบาลตำบลเขาสมิง2563
17การนำนโยบายการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปปฏิบัติธนกฤต พรามพิทักษ์การนำนโยบายไปปฏิบัติ การจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน การมีส่วนร่วม2563
18การบริหารจัดการระบบควบคุมทางศุลกากร ของส่วนเทคโนโลยีการควบคุมทางศุลกากร ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร กรมศุลกากรพิสิฐ คำเฟื่องการบริหารจัดการ ระบบควบคุมทางศุลกากร ส่วนเทคโนโลยีการควบคุมทางศุลกากร2563
19การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีวีรพงศ์ เอกผักนากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล2563
20การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการก้าวสู่ศาลยุติธรรมดิจิทัล กรณีศึกษาสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมสุธิพงษ์ โมทารัตน์การพัฒนาศักยภาพ ศาลยุติธรรม ดิจิทัล สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม2563