ม.รามฯ ปรับการเรียนภาค2/63 เป็นการสอนออนไลน์ ทั้งส่วนกลาง-ภูมิภาค ผ่าน Cyber Classroom และ Course on demand ตามตาราง ม.ร. 30

ม.รามฯ ปรับการเรียนภาค2/63 เป็นการสอนออนไลน์ ทั้งส่วนกลาง-ภูมิภาค

ผ่าน Cyber Classroom และ Course on demand ตามตาราง ม.ร. 30

                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรับการเรียนการสอนภาค 2 ปีการศึกษา 2563 งดบรรยายในชั้นเรียนที่ม.ร.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ปรับเป็นการสอนผ่านระบบออนไลน์ 2 ระบบ คือCyber Classroom และ Course on demand เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิษฐ์ นากกระแสร์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อการสอน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงปรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยงดบรรยายในชั้นเรียนที่ม.ร.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนักศึกษาส่วนกลาง ปรับการเรียนการสอนจากเดิมที่มีการบรรยายในชั้นเรียนทั้ง ม.ร.หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา เป็นการบรรยายผ่านสื่อออนไลน์ใน 2 ระบบ ได้แก่ การถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ Cyber Classroom ที่ http://cyberclassroom.ru.ac.th และรับชมการบรรยายย้อนหลังผ่านระบบ Course on demand ที่ www.m-learning.ru.ac.th ตามตารางเรียนในม.ร. 30 ทุกกระบวนวิชา หากนักศึกษาไม่สามารถรับชมการบรรยายสดตามตารางเรียนและเวลาที่กำหนด สามารถรับชมและฟังคำบรรยายย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Course on demand ทั้งนี้วิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ไม่มีระบบ Cyber Classroom ซึ่งเป็นวิชาที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนจำนวนไม่มาก อาจารย์ผู้สอนจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่าน platform ที่เหมาะสม เช่น Google Classroom , Line , Facebook และช่องทางอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาสามารถสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง

                        สำหรับ นักศึกษาส่วนภูมิภาค ได้ปรับการเรียนการสอนจากเดิมที่มีการบรรยายผ่านระบบ ออนไลน์ไปยังสาขาวิทยบริการฯ (วันจันทร์-วันศุกร์) และการบรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) ปรับเป็นให้นักศึกษารับชมคำบรรยายผ่านระบบ Course on demand ที่ www.m-learning.ru.ac.th ส่วนการบรรยายสรุป (วันเสาร์-อาทิตย์) สามารถรับชมการบรรยายสด ผ่านระบบ Cyber Classroom ที่ http://cyberclassroom.ru.ac.th/searchRoom?inpuSearch=campus ตามตารางเรียนที่กำหนดตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากไม่สามารถรับชมการบรรยายสรุปตามตารางเรียนได้ สามารถรับชมย้อนหลังได้ ผ่านระบบ Course on demand ซึ่งกระบวนวิชาที่บรรยายสรุปจะเข้าระบบ Course on demand ภายหลังการบรรยายตามตาราง 1-2 สัปดาห์ โดยรับชมได้ที่ http://www.m-learning.ru.ac.th/

                        "รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนทางไกลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เช่นนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาจึงจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ในภาค 2/2563 โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อการเรียนการสอนที่อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา อีกทั้งมีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาได้ ซึ่งหากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติจะจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป” รองอธิการบดีฝ่ายสื่อการสอน กล่าวในที่สุด

# 2822
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved