ประกาศ การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เลื่อนชั้นปี) ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด

ประกาศเรื่องทุน กยศ

     คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
>>> คลิก เพื่อดาวน์โหลดคุณสมบัติ
1. คุณสมบัติสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมตามหลักสูตร
    1.1  เป็นนักศึกษาผู้กู้รายเก่าระดับชั้นปริญญาตรีที่เคยกู้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    1.2  มีสัญชาติไทย ไม่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา  และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    1.3  หากได้กู้ยืมที่สถาบันอื่นในปีการศึกษา 2565 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    1.4  ต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ในปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (กิจกรรมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน)
    1.5   มีผลเรียนผ่านตามหลักเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด ดังนี้
            –  นักศึกษาผู้กู้รหัสประจำตัว  640….. จะต้องมีหน่วยกิตสะสม จำนวน 12 หน่วยกิต ในภาค 1/2564  (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน) และมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.00
            –  นักศึกษาผู้กู้รหัสประจำตัว  630…..  จะต้องมีหน่วยกิตสะสม จำนวน  48 หน่วยกิต ตั้งแต่ชั้นปีที่1 จนถึงภาค 1/2564 (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน) และมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.00
            –  นักศึกษาผู้กู้รหัสประจำตัว  620…..  จะต้องมีหน่วยกิตสะสม จำนวน  84 หน่วยกิต ตั้งแต่ชั้นปีที่1 จนถึงภาค 1/2564  (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน) และมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.00
            –  นักศึกษาผู้กู้หลักสูตร 5 ปี (คณะศึกษาศาสตร์ 6104..) จะต้องมีหน่วยกิตสะสม จำนวน 120 หน่วยกิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาค 1/2564  (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน) และมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.00
            –  นักศึกษาผู้กู้หลักสูตร 6 ปี (คณะทัศนมาตรศาสตร์ 6058..) จะต้องมีหน่วยกิตสะสม จำนวน 156 หน่วยกิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาค 1/2564  (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)และมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.00
2. คุณสมบัติสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเกินหลักสูตร
    กรณีที่ 1: ผู้กู้ยืมที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เนื่องจากประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องลาพักการศึกษา (ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบ)
    กรณีที่ 2: ผู้กู้ยืมที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่เคยลาพักการศึกษา
    2.1  เป็นนักศึกษาผู้กู้รายเก่าระดับชั้นปริญญาตรีที่เคยกู้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    2.2  มีสัญชาติไทย ไม่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา  และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.3  หากได้กู้ยืมที่สถาบันอื่นในปีการศึกษา 2565 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    2.4  ต้องศึกษาในคณะ/สาขาวิชา/และสถาบันเดิมอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โดยไม่ลาออกหรือสมัครใหม่ และมีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปีการศึกษา
    2.5  ทางสำนักงานกองทุนฯจะรับพิจารณาอนุมัติให้กู้เกินหลักสูตรในปีแรกเท่านั้น กล่าวคือ นักศึกษาเรียนหลักสูตร 4 ปี ขอกู้เกินในปีที่ 5 , นักศึกษาเรียนหลักสูตร 5 ปี ขอกู้เกินในปีที่ 6 (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์) , นักศึกษาเรียนหลักสูตร 6 ปี ขอกู้เกินในปีที่ 7 (เฉพาะคณะทัศนมาตรศาสตร์)
    2.6  ต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ในปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (กิจกรรมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน)
    2.7  มีเกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาค 1/2564 ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีหน่วยกิตคงเหลือตลอดหลักสูตรไม่เกิน 36 หน่วยกิต
    *** สำหรับนักศึกษาที่ผลเรียนและกิจกรรมยังไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้จัดส่งเอกสารมาตามกำหนดการก่อน เพื่อแสดงความประสงค์ขอกู้  โดยให้นศ.ทำกิจกรรมเพิ่มเติมให้ครบแล้วส่งเพิ่มเติมภายหลังได้ สำหรับผลเรียนทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผลเรียน 2/64และ S/64 เพิ่มเติมให้
———————————————————-
     ลิงค์สำหรับการลงข้อมูลเกี่ยวกับการกขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2565
    1. กรณีขอกู้ยืมตามหลักสูตร  >>> คลิก 
    2. กรณีขอกู้ยืมเกินหลักสูตร  >>> คลิก 
    3. กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ขอหยุดกู้/ยกเลิกการกู้ยืม หรือย้ายสถานศึกษา  >>> คลิก
    4. กรณีนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว  >>> คลิก
———————————————————-
     กำหนดการและเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
>>> คลิก เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการและเอกสารประกอบ
    1. เอกสารประกอบการกู้ยืมสำหรับผู้ขอกู้ยืมตามหลักสูตร มีดังนี้
    1.1. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ จำนวน  1 ฉบับ
    1.2. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    1.3. ใบเช็ดเกรด/ผลการเรียน จำนวน  1 ฉบับ
           – ติดต่อขอใบเช็คเกรดที่จุด one stop service อาคารกงไกรลาศ  ชั้น 1 หรือ
           – สั่งพิมพ์จากระบบ e-service ของนักศึกษา โดยเข้าสู่ระบบ-เลือกดูเมนูผลการเรียน-สั่งพิมพ์ผลเรียนจากเมนู “วิชาที่สอบผ่านทั้งหมด”
           *นักศึกษาคณะทัศนมาตรฯ ที่ผลเรียน 1/64 ยังไม่ลงระบบให้ติดต่อขอเกรดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของคณะ*
     1.4. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2564  (กิจกรรมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน)
            – กรณีนักศึกษามีเล่มบันทึกกิจกรรม: ถ่ายสำเนาส่ง จำนวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งส่งเล่มจริงมาด้วย
            – กรณีนักศึกษามีแบบบันทึกกิจกรรม: ส่งฉบับจริงมาเท่านั้น โดยให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานกับตัวเอง
            – กรณีเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ สามารถส่งฉบับที่สั่งพิมพ์ออกจากเว็ปไซต์ได้เลย
            – กรณีกิจกรรมที่มีรูปประกอบส่งเพิ่มเติม: ให้นักศึกษารวมรูป 3-4 รูป จัดลงใน 1 หน้าA4 โดยให้ระบุชื่อกิจกรรมและวันที่ทำกิจกรรมให้ครบถ้วน (1 กิจกรรมต่อ 1 แผ่น)
    1.5. เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
    2. เอกสารประกอบการกู้ยืมสำหรับผู้ขอกู้ยืมเกินหลักสูตร มีดังนี้
    2.1. นักศึกษาส่งเอกสารตามรายละเอียดข้างต้น ในข้อ 1.1/1.2/1.4/1.5
    2.2. ใบเช็ดเกรด จำนวน  1 ฉบับ  *ติดต่อขอใบเช็คเกรดที่จุด one stop service อาคารกงไกรลาศ ชั้น 1 เท่านั้น (ห้ามส่งฉบับที่สั่งพิมพ์จากระบบ e-service) * และให้ถ่ายสำเนาส่งเจ้าหน้าที่ โดยให้นักศึกษาเก็บฉบับจริงไว้ เพื่อใช้สำหรับอัปโหลดลงระบบ DSL ของนักศึกษา
    2.3. เอกสารรับรองรายวิชาคงเหลือจากคณะ จำนวน 1 ฉบับ : โดยให้นักศึกษาพิมพ์ใบโครงสร้างหลักสูตรคณะ/สาขาวิชาของนักศึกษา และนำไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะเพื่อให้เซ็นรับรองพร้อมประทับตราคณะโดยให้ระบุจำนวนวิชาคงเหลือด้วย (หากมีข้อสงสัยให้นักศึกษาโทรมาสอบถามหรือมาติดต่อได้ด้วยตนเองที่งานแนะแนวฯ) เมื่อได้รับเอกสารจากคณะแล้ว ให้ถ่ายสำเนาส่งเจ้าหน้าที่ โดยให้นักศึกษาเก็บฉบับจริงไว้ เพื่อใช้สำหรับอัปโหลดลงระบบ DSL ของนักศึกษา
   3. กำหนดการจัดส่งเอกสาร
    3.1 กรณีจัดส่งด้วยตนเอง: นักศึกษาส่วนกลาง จัดส่งที่ งานแนะแนวจัดหางานฯ อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย เวลา 9.00 – 15.30 น. (ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น.) ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิ.ย 65 (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,เว้นวันที่ 27-30 พ.ค. , 7, 13,14,15 28 มิ.ย.)
    3.2 กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกสารอื่นๆ : จัดส่งมาที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิ.ย. 65นักศึกษาส่วนกลาง วงเล็บมุมซองว่า “ส่งเอกสารต่อสัญญาผู้กู้รายเก่า 1/2565” นักศึกษาส่วนภูมิภาค วงเล็บมุมซองว่า “ส่งเอกสารต่อสัญญาผู้กู้รายเก่า 1/2565 สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด……”  
   *นักศึกษาส่วนภูมิภาคจัดส่งเอกสารมายังส่วนกลางทางไปรษณีย์ได้เลย โดยไม่ต้องติดต่อส่งกับเจ้าหน้าที่ของสาขาวิทยฯที่สังกัด*