ประกาศเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป (สำหรับผู้ขอกู้ยืมที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง) ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ

ประกาศเรื่องทุน กยศ

 • ประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
  >>> คลิก
 • ประกาศกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา คณะ สาขาวิชา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ครั้งที่ 1 >>> คลิก
  ครั้งที่ 2 >>> คลิก 
  ครั้งที่ 3 >>> คลิก     (update วันที่ 27 ก.ค.2565)
  – ครั้งที่ 4 >>> คลิก     (update วันที่ 31 ส.ค. 2565)

 • ขั้นตอนและวิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
  1. การยื่นขอกู้ยืมกับมหาวิทยาลัย
    1.1  ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมผ่าน Google Forms ตาม Link หรือ สแกน QR Code ที่กำหนด ไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ดังนี้
      – Link สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ส่วนกลาง กรุงเทพฯ) >> คลิก
      – Link สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ส่วนกลาง กรุงเทพฯ) >> คลิก
      – Link สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด) >> คลิก
      – Link สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด) >> คลิก

    1.2  กรอกรายละเอียดตามฟอร์มที่กำหนด
    1.3  ดำเนินการ Upload เอกสาร ดังนี้
        –  แบบคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
           >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบคำร้องขอกู้ยืม
        – สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนของ ม.รามคำแหง
        – หลักฐานการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะหรือหลักฐานการทำจิตอาสา
  2. การยื่นขอกู้ยืมในระบบ DSL หรือ แอปพลิเคชั่น “กยศ Connect”
     2.1  บันทึกข้อมูลการขอกู้ยืมตามความเป็นจริงในระบบ DSL (www.studentloan.or.th) หรือ แอปพลิเคชั่น “กยศ Connect”
     (คลิกเพื่ออ่านคู่มือการบันทึก)
     2.2  ระบบ DSL (www.studentloan.or.th) หรือ แอปพลิเคชั่น “กยศ Connect” จะให้ผู้ขอกู้ยืมดำเนินการ Upload เอกสารดังต่อไปนี้
          (1) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ยืม บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม (กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมสมรสแล้ว) โดยต้องลงลายมือด้วยเจ้าของเอกสารเท่านั้น
          (คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล)
          (2) เอกสารประกอบการรับรองรายได้ครอบครัวของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม
              (2.1) กรณีที่มีรายได้ประจำ
                    – หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม (กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมสมรสแล้ว) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
              (2.2) กรณีไม่มีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) โดยให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามรับรองรายได้ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม (กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมสมรสแล้ว) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐของผู้รับรองรายได้
            (คลิกเพื่อดาวน์โหลด กยศ.102)
     (3) เอกสารอื่นๆ ได้แก่ สำเนาใบหย่า กรณีที่บิดา มารดา หย่าร้างโดยการจดทะเบียนหย่า

  *** หมายเหตุ :
            1. ผู้ขอกู้ยืมจะต้องดำเนินการทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ถ้าดำเนินการไม่ครบจะไม่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลและอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม
            2. จะแจ้งผลการอนุมัติให้ทำสัญญากู้ยืมและขั้นตอนต่างๆ ภายหลังจากการปิดรับสมัครให้กู้ยืมแล้ว ผ่านทาง e-mail (mail ที่แจ้งไว้ในขึ้นตอนการยื่นขอกู้ยืมผ่าน google form)