ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ในส่วนของผู้กู้ยืม

ขั้นตอนการใช้งานระบบ DSL(การให้กู้ยืม)

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ DSL 

   – ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล … คลิก

   – การยื่นคำขอกู้ยืม … คลิก

   – การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม … คลิก

คลิปวิดีโอการอบรมการดำเนินงานโดยระบบ DSL

   – การดำเนินงานโดยระบบ : กระบวนการยื่นคำขอกู้ยืม แนบเอกสารและยืนยันข้อมูล …คลิก