กองทุน กรอ.

“ กองทุน กรอ. ”

1. คุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืม กรอ.

                  1.1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

                  1.2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

                   1.3. ไม่เคยเป็นผู้ที่ได้รับทุนของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในปี การศึกษา 2549 , 2551 และ 2552

                  1.4. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษาที่ขอกู้ยืม

                              - เป็นนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรายใหม่

                                - เป็นนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า กรอ. ที่ย้ายสถานศึกษา แต่ต้องศึกษาในสาขาวิชาที่สามารถขอกู้ยืมได้ในสถานศึกษานั้นๆ

                              - เป็นนักศึกษากู้ยืมรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอาชีวศึกษาขั้นสูงหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในปีการศึกษาที่ขอกู้ยืม

                  1.5. เป็นนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนที่ทางกองทุนกำหนด

                  1.6. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีใดๆ มาก่อน

                  1.7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                  1.8. ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                  2. คุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืม กรอ.ที่ประสงค์จะขอรับค่าครองชีพ  - มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี 

*** สำหรับสาขาวิชาที่สามารถขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ได้นั้น ให้ติดต่อสอบถามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย

View : 7343