เกี่ยวกับกองทุนการศึกษา

กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ปี 2514  มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา เพื่อตอบสนองความต้องการโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และความต้องการของประชาชนในอันที่จะพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของตน แต่สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง แม้จะเปิดรับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน และมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000  บาทก็ตาม  แต่ยังมีบุคคลอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เนื่องจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้นทุนการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

นับตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี 2514 เป็นต้นมา  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รางวัลเชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬา ผู้ที่ทำคุณเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

          นอกจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว  มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันแม้รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพก็ตาม   แต่จำนวนเงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนชนบทและขาดแคลนทุนทรัพย์  ในปี 2549  มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงออกระเบียบว่าด้วย กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาและเงินรางวัลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยหรือผู้บริจาคกำหนด รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีอยู่ตามคณะ สำนัก สถาบัน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดต่าง ๆ และงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำหรับทุนการศึกษานั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ทุนการศึกษาที่มอบให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และทุนการศึกษาที่มอบให้เพียงครั้งเดียว

 

View : 41159
:: นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562 สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

ประกาศทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ.2534 ปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง   ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย....

อ่านรายละเอียด »

view : 828 | 22 พ.ค. 2563


e-Learning
เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน ....

อ่านรายละเอียด »
view : 1264 | 3 มิ.ย. 2562

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 47 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 38 | 8 พ.ค. 2563