ประกาศเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้กู้ยืมที่เปิดบัญชีในวันที่มารายงานตัว (31 สิงหาคม 2563)

ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบเลขบัญชี
   1. รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ 
   2. ให้นักศึกษาจำลำดับที่รับสมุดบัญชี และมารับสมุดบัญชีในวันที่ 10 กันายน 2563 (วันปฐมนิเทศ) 
กรณีที่ไม่มารับในวันที่กำหนด จะต้องไปรับเองที่ธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 9 ซอย 13 หลังจากวันที่ 10 กันยายน 2563 ไปแล้ว
   3. ในวันที่รับสมุดบัญชีธนาคารให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
   4. สำหรับนักศึกษาที่เอกสารไม่ครบในวันเปิดบัญชี ให้เตรียมเอกสารมาส่งเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้แจ้งไว้
*** หมายเหตุ : สมุดบัญชีต้องมารับด้วยตัวเองเท่านั้น จะมารับแทนกันไม่ได้

ตรวจสอบรายชื่อและเลขบัญชีธนาคาร >>> 
 

ไฟล์เอกสาร :
View :1406

ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 600 | 16 ก.ค. 2563

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 357 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 421 | 8 พ.ค. 2563