ประกาศรายชื่อกรณีนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัย (ชั้นปี 2-5) ส่วนกลาง (กลุ่มที่ได้ลำดับสีชมพู/ฟ้า/ม่วง/เหลือง)

 

          ตรวจสอบรายชื่อ  

          -  กลุ่มลำดับสีชมพู    >>>>  คลิก

          -  กลุ่มลำดับสีฟ้า       >>>>  คลิก

          -  กลุ่มลำดับสีม่วง      >>>>  คลิก

          -  กลุ่มลำดับสีเหลือง   >>>>  คลิก
 

View :4738

ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 600 | 16 ก.ค. 2563

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 357 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 421 | 8 พ.ค. 2563