ประกาศรายชื่อนักศึกษาและผลการสัมภาษณ์อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง

ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวและกำหนดการต่างๆ
   1. สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวช่วงเช้า
       -  09.00 - 09.30 น.    ลงชื่อรายงานตัว
       -  09.30 - 10.30 น.    ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกสัญญากู้ยืมในระบบ e-studentloan และการเซ็นสัญญากู้ยืม
       -  10.30 - 12.00 น.    เปิดบัญชีธนาคาร (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารหรือผู้กู้ยืมรายเก่าที่ต้องการจะเปิดบัญชีใหม่)
 
  2. สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวช่วงบ่าย 
       -  12.45 - 13.15 น.    ลงชื่อรายงานตัว
       -  13.15 - 13.45 น.    ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกสัญญากู้ยืมในระบบ e-studentloan และการเซ็นสัญญากู้ยืม

        -  13.45 - 15.00 น.    เปิดบัญชีธนาคาร (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารหรือผู้กู้ยืมรายเก่าที่ต้องการจะเปิดบัญชีใหม่)
**** หมายเหตุ : เวลาตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
    3. ให้นักศึกษาจดลำดับที่รายงานตัว-เวลารายงานตัวตามที่ประกาศ และมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด
***รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ***
    4. สำหรับนักศึกษาที่จะเปิดบัญชีธนาคาร ให้เตรียมเอกสารดังนี้
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1  ฉบับ
       - สำเนาทะเบียนบ้าน                1  ฉบับ
**** ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี

 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
- ผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 63...) นักศึกษาภาคปกติ   >>>
- ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 63...) นักศึกษาภาคปกติ  >>>
- ผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัสนักศึกษา 59-62...) นักศึกษาภาคปกติ  >>>
- ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัสนักศึกษา 59-62...) นักศึกษาภาคปกติ  >>>
- ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 63...) นักศึกษาโครงการพิเศษคณะ  >>>
กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
- รวมรายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมทั้งหมด (ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ) >>>
   ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะทัศนมาตรศาสตร์,สถาบันการศึกษานานาชาติ 
คณะอื่นๆ (รวมทั้งการกู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  >>>  
- คณะทัศนมาตรศาสตร์  >>> 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์  >>> 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์  >>> 
- สถาบันการศึกษานานาชาติ  >>> 
- คณะวิทยาศาสตร์ โครงการแพทย์แผนไทย  >>> 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค  ***จะแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบภายหลัง***  

 

View :9340

ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 601 | 16 ก.ค. 2563

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 357 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 422 | 8 พ.ค. 2563