e-Learning

เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ผู้กู้ยืมสามารถเข้าระบบเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม และทดแทนการทำกิจกรรมจิตสาธารณะนอกสถานที่ เป็นการชั่วคราว โดยผู้กู้ยืมสามารถนับกิจกรรมจิตสาธารณะ ได้ 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร ดังนี้
 
1. หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน 
2. หลักสูตรครบเครื่องเรื่องลงทุน 
3. หลักสูตรกองทุนรวม The Series 
4. หลักสูตรหมดหนี้มีออม 
5. หลักสูตรลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน 

 

  • เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ SET e-Learning ... คลิก
  • คลิปการใช้งาน  e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน ...คลิก
View : 2011

ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 600 | 16 ก.ค. 2563

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 355 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 421 | 8 พ.ค. 2563