โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560


ระเบียบการ
โครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย
“การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

1.วัตถุประสงค์
    
เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างวัฒนธรรมประจำชาติ ไปยังหมู่นักศึกษา สามารถนำไปใช้นชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบันต่างๆได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. นักศึกษาทั้งชายและหญิง กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา โดยผู้บริหารสถาบันการศึกษา รับรองว่าปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ในใบสมัครการประกวด
   2. สถาบันการศึกษา มีสิทธิส่งนักศึกษาเข้าประกวด ได้สถาบันละ ไม่เกิน 2 ทีม (ทีมละ 4 คน ชายล้วน/หญิงล้วน/ชายและหญิง)
   3. หลังจากส่งใบสมัครแล้ว หากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวด ในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้สถาบันการศึกษาทำหนังสือชี้แจงเหตุผลจากผู้บริหารสถาบัน และนำไปยื่นในวันประกวดรอบคัดเลือก
    หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง งด ส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้
                     2. ขอความร่วมมือ งด ส่งนักศึกษาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในระดับอุดมศึกษา
3.หลักเกณฑ์การประกวด
     1. การประกวดใช้แนวปฏิบัติมารยาทไทย ตามรูปแบบของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
     2. จัดผู้เข้าประกวดเป็นทีม ๆ ละ 4 คน
     3. ลงทะเบียน / แต่ละทีม จับฉลากเลือกแบบข้อสอบ
     4. ให้ผู้เข้าประกวดแต่ละทีม เลือกผู้แสดงหลัก 1 คน เพื่อเป็นผู้แสดงท่าบังคับ (ที่กรรมการกำหนด)
     5. ผู้เข้าประกวดแต่ละทีม ต้องปฏิบัติตามข้อสอบ (ตามเหตุการณ์สมมุติ)
     6.เวลาในการประกวดใช้เวลา ทีมละ 5 นาที
4.ขั้นตอนการให้คะแนน
     1. ท่าบังคับ การกราบเบญจางคประดิษฐ์
     2. ทักษะและความถูกต้อง ของการปฏิบัติท่ามารยาทไทย
     3. ความเหมาะสมในการลำดับเหตุการณ์ตามโจทย์ที่กำหนด
     4. ความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ตามโจทย์ที่กำหนด
     5. กลุ่มสัมพันธ์และความพร้อมเพรียง
     หมายเหตุ  ในกรณีทีมที่ประกวดได้คะแนนรวมเท่ากัน จะใช้คะแนนจากท่าบังคับเป็นเกณฑ์ตัดสิน
5.รางวัล
     รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา
     1. รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่เกียรติยศเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่เกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
     รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
     1. รางวัลชนะเลิศ                      ทุนการศึกษา   12,000 บาท     พร้อมเกียรติบัตร
     2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1       ทุนการศึกษา   10,000 บาท     พร้อมเกียรติบัตร
     3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2       ทุนการศึกษา     8,000 บาท     พร้อมเกียรติบัตร
     4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล             ทุนการศึกษา     4,000 บาท     พร้อมเกียรติบัตร
6.ขั้นตอนการสมัคร
     1. ใช้ใบสมัครที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ หรือ ดาวโหลดจากเว็บไซต์  www.ru.ac.th/scholarship
     2. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560
     3. หลังจากส่งใบสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบ หมายเลข / วัน / เวลาการแข่งขัน จากเว็บไซต์ www.ru.ac.th/scholarship ในวันที่ 14 กันยายน 2560
     4. หากไม่พบข้อมูล สามารถสอบถาม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-310-8080, 02-310-8126,097-025-4504, 087-035-9550
7.วิธีการสมัคร
     1. สมัครทาง E-mail  ru-gui1@hotmail.com    หรือ  Line  มารยาทไทย ม.รามคำแหง
     2. สมัครด้วยตนเอง งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา (อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     3. สมัครทางไปรษณีย์ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา (อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย) 282 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

     ดาวน์โหลด  >>>>>  ระเบียบการแข่งขัน          

     ดาวน์โหลด  >>>>>  ใบสมัครการแข่งขัน         

      ดาวน์โหลด  >>>>>  กำหนดการแข่งขัน          

      ดาวน์โหลด  >>>>>  หนังสือขอเปลี่ยนวันจัดโครงการ (หนังสือภายใน มร.)      

View : 736