ทุนอุกภัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)
สำหรับผู้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ผู้สมัครเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ผู้ประสงค์จะขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติและจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ดังนี้
     1. หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ พร้อมสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีนักศึกษาที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ใช้หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ พร้อมหลักฐานตามข้อ 2)
     2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอยกเว้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมแนบหนังสือรับรองจากทางอำเภอท้องที่ลงนามโดยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรี หรือปลัดอำเภอ ว่าครอบครัวประสบอุทกภัยจริง พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองหรือประทับตรายางชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งหน่วยงาน หรือ หนังสือรับรองว่าประสบอุทกภัยจากหน่วยงานส่วนราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดาและของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
     3. ยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือฯ พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 2. ได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 และสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิทยบริการฯ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาศึกษาอยู่  (Download แบบคำขอยกเว้นฯ ที่ www.ru.ac.th/scholarship) กรณีที่สมัครนักศึกษาใหม่ให้ยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันที่สมัครเป็นนักศึกษา ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-310-8076)
     4. ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  หากส่งเอกสารไม่ทันตามกำหนด ถือว่าไม่ได้รับการขอยกเว้น
     5. มหาวิทยาลัยฯ อาจสั่งเพิกถอนการให้ทุน หากปรากฏภายหลังว่าผู้ขอยกเว้นฯ ขาดคุณสมบัติ

                    >>> Download หนังสือขอรับความช่วยเหลือฯ <<<

View : 2225
:: นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562 สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

ประกาศทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ.2534 ปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง   ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย....

อ่านรายละเอียด »

view : 826 | 22 พ.ค. 2563


Download
e-Learning
เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน ....

อ่านรายละเอียด »
view : 1263 | 3 มิ.ย. 2562

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 46 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 37 | 8 พ.ค. 2563