ทุนอุกภัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)
สำหรับผู้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ผู้สมัครเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ผู้ประสงค์จะขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติและจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ดังนี้
     1. หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ พร้อมสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีนักศึกษาที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ใช้หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ พร้อมหลักฐานตามข้อ 2)
     2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอยกเว้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมแนบหนังสือรับรองจากทางอำเภอท้องที่ลงนามโดยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรี หรือปลัดอำเภอ ว่าครอบครัวประสบอุทกภัยจริง พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองหรือประทับตรายางชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งหน่วยงาน หรือ หนังสือรับรองว่าประสบอุทกภัยจากหน่วยงานส่วนราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดาและของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
     3. ยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือฯ พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 2. ได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 และสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิทยบริการฯ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาศึกษาอยู่  (Download แบบคำขอยกเว้นฯ ที่ www.ru.ac.th/scholarship) กรณีที่สมัครนักศึกษาใหม่ให้ยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันที่สมัครเป็นนักศึกษา ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-310-8076)
     4. ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  หากส่งเอกสารไม่ทันตามกำหนด ถือว่าไม่ได้รับการขอยกเว้น
     5. มหาวิทยาลัยฯ อาจสั่งเพิกถอนการให้ทุน หากปรากฏภายหลังว่าผู้ขอยกเว้นฯ ขาดคุณสมบัติ

                    >>> Download หนังสือขอรับความช่วยเหลือฯ <<<

View : 956
Download

   หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 109

   การตั้งค่า IE และ Chrome ก่อนการสั่งพิมพ์สัญญากู้ยืม 1120

   การบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan 1728

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กยศ.102) 8045

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กรอ.) 7924

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนภูมิภาค) 2687

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนกลาง) 16773

   ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม 5827