เกณฑ์ผลเรียนสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน

สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจะต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะสามารถดำเนินการขอกู้ยืมเงินในปีต่อไปได้ ดังหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

     1. สำหรับนักศึกษา รหัสประจำตัว 57... จะต้องมีผลการเรียนสะสม 12 หน่วยกิต ในภาค 1/2557 (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)

     2. สำหรับนักศึกษา รหัสประจำตัว 56... จะต้องมีผลการเรียนสะสม 48 หน่วยกิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ผลเรียนภาค 1/2557 (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)

     3. สำหรับนักศึกษา รหัสประจำตัว 55... จะต้องมีผลการเรียนสะสม 84 หน่วยกิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ผลเรียนภาค 1/2557 (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)

     4. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เรียนหลักสูตร 5 ปี จะต้องมีผลการเรียนสะสม 120 หน่วยกิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ผลเรียนภาค 1/2557
(ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)

     >>> ทั้งนี้นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกภาคไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในการให้กู้ยืม <<<

     *** หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ดำเนินการติดต่อยื่นคำร้อง ณ วันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ดำเนินการกู้ยืมต่อในปีการศึกษา 2558

     ติดตามประกาศการต่อสัญญากู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2558 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ได้ที่ บอร์ดประกาศใต้อาคารศิลาบาตร , www.ru.ac.th/scholarship ประกาศเสียงตามสาย , ข่าวราม หรือ สอบถามที่หมายเลข 0-2310-8080

View : 17737