ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา

   1.ทุนการศึกษาจากาครัฐ
       - ทุนเฉลิมราชกุมารี
       - ทุนอุดมศึกษเพื่พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
       - ทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน
       - ทุนร่มเกล้า
       - ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐาล

   2.ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ  สมาคม
       - ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนหาเถระ)
       - ทุนมลนิธิรชประชานุเคราะห์ฯ
       - ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ
       - ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
       - ทุนมูลนิธิพระศรีศาสดาคุรุานักเพ
       - ทุนมูลนิธิสเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
       - ทุนสภาสังคมสเคราะห์
       - ทุนมัสกาตีมูลนิธิ
       - ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
       - ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

   3.ทุนการศึกษาจากบริษัท
       - ทุนบริษัทบุญรอด บริเวอรี่ จำกัด
       - ทุนบริษัทเบอรี่ ยุคกอร์ จำกัด
       - ทุนเทสโก้โลตัสฯ
       - ทุนบริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จกัด
       - ทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

   4.ทุนกศึกษาจากกองทุน
       - ทุนการศึกษาบริษัทเสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

   5.ทุนการศึกษาจกผู้มีจิตศรัทธา

 

 

View : 25910
Download

   หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 9

   การตั้งค่า IE และ Chrome ก่อนการสั่งพิมพ์สัญญากู้ยืม 955

   การบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan 1531

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กยศ.102) 7823

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กรอ.) 7705

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนภูมิภาค) 2594

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนกลาง) 16468

   ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม 5678