เกี่ยวกับกองทุนการศึกษา

กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ปี 2514  มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา เพื่อตอบสนองความต้องการโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และความต้องการของประชาชนในอันที่จะพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของตน แต่สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง แม้จะเปิดรับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน และมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000  บาทก็ตาม  แต่ยังมีบุคคลอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เนื่องจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้นทุนการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

นับตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี 2514 เป็นต้นมา  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รางวัลเชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬา ผู้ที่ทำคุณเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

          นอกจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว  มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันแม้รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพก็ตาม   แต่จำนวนเงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนชนบทและขาดแคลนทุนทรัพย์  ในปี 2549  มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงออกระเบียบว่าด้วย กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาและเงินรางวัลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยหรือผู้บริจาคกำหนด รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีอยู่ตามคณะ สำนัก สถาบัน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดต่าง ๆ และงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำหรับทุนการศึกษานั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ทุนการศึกษาที่มอบให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และทุนการศึกษาที่มอบให้เพียงครั้งเดียว

 

View : 37306
ประกาศทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา ภาค 1 ป....

อ่านรายละเอียด »

view : 1220 | 25 ก.ค. 2562
ประกาศทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึก....

อ่านรายละเอียด »

view : 747 | 18 ก.ค. 2562