เกี่ยวกับกองทุนการศึกษา

กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ปี 2514  มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา เพื่อตอบสนองความต้องการโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และความต้องการของประชาชนในอันที่จะพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของตน แต่สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง แม้จะเปิดรับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน และมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000  บาทก็ตาม  แต่ยังมีบุคคลอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เนื่องจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้นทุนการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

นับตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี 2514 เป็นต้นมา  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รางวัลเชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬา ผู้ที่ทำคุณเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

          นอกจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว  มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันแม้รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพก็ตาม   แต่จำนวนเงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนชนบทและขาดแคลนทุนทรัพย์  ในปี 2549  มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงออกระเบียบว่าด้วย กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาและเงินรางวัลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยหรือผู้บริจาคกำหนด รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีอยู่ตามคณะ สำนัก สถาบัน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดต่าง ๆ และงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำหรับทุนการศึกษานั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ทุนการศึกษาที่มอบให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และทุนการศึกษาที่มอบให้เพียงครั้งเดียว

 

View : 41499
ประกาศเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้กู้ยืมที่เปิดบัญชีในวันที่มารายงานตัว (31 สิงหาคม 2563)
ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบเลขบัญชี    1. รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ    &nbs....

อ่านรายละเอียด »

view : 899 | 3 ก.ย. 2563
ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชและมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง)
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสมหาเถระ) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาด....

อ่านรายละเอียด »

view : 2206 | 12 ก.ค. 2563ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 189 | 16 ก.ค. 2563

e-Learning
เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ผู้กู้ยืมสามารถเข้าระบบเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเง....

อ่านรายละเอียด »
view : 1836 | 3 มิ.ย. 2562

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 261 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 263 | 8 พ.ค. 2563