ประกาศการขอผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียนเรียนภาค 2/2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียนเรียนภาค 2/2563

ให้ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่นี่   Download

โดยเตรียมหลักฐานประกอบใบสมัคร ดังนี้

1. ใบสมัครขอผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียนเรียน
2. สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายที่ลงทะเบียน
3. สำเนาสมุดลงทะเบียนเรียน โดยระบุกระบวนวิชา (Barcode) หรือ พิมพ์รหัสวิชาจากเว็บไซต์ www.ru.ac.th (สารสนเทศนักศึกษาชั้นปริญญาตรี)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

ให้นักศึกษายื่นใบสมัคร โดยจัดส่งด้วยตนเองที่่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร หรือส่งเอกสารมาที่

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กำหนดภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดสัมภาษณ์นักศึกษา (ทางโทรศัพท์) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

View :289
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์           กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและค....

อ่านรายละเอียด »

view : 55 | 17 ก.พ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนฯ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาแก....

อ่านรายละเอียด »

view : 3388 | 9 ก.พ. 2564