ประกาศผลการพิจารณาทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) และมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ประกาศผลการพิจารณาทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จำนวน 4 ราย ได้แก่

ชื่อ – สกุล                                    รหัสประจำตัว

1. น.ส.จันทนกานต์  เกิดไก่แก้ว             6102045991

2. น.ส.นิชา  พลศรีเมือง                        6156001692

3. น.ส.ศรัณย่า  อุโหยบ                         6204011644

4. น.ส.กฤษณา  ชมเชย                         6202000664

ประกาศผลการพิจารณาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  จำนวน 1 ราย ได้แก่

ชื่อ – สกุล                                      รหัสประจำตัว

1. น.ส.อาซียะห์  วาเต๊ะ                    6104011967

 

ให้นักศึกษาทั้ง 5 ราย มารายงานตัวที่งานแนะแนวฯ อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)

View :176

ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 600 | 16 ก.ค. 2563

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 355 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 421 | 8 พ.ค. 2563