ประกาศทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษา และประเภทกิจกรรม

คุณสมบัติทั่วไป

  1.  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่  2  ขึ้นไป)
  2.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  3.  ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  รามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
  4.  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน

    คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทเรียนดี

      1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ  ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงภาคฤดูร้อน/2562
      2. มีหน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน A ในทุกภาคการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน


          คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
      1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ   ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงฤดูร้อน/ 2562
      2. มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน


          คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทกิจกรรม
       1.เป็นนักศึกษาทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
       2.มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงภาคฤดูร้อน/ 2562
       3. ผู้มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน 
       4. เป็นผู้มีความตั้งใจ  ขยันหมั่นเพียรในการร่วมกิจกรรม  มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ที่ประจักษ์ต่อชุมชน สังคมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนเรียนดี สามารถติดต่อรับใบสมัครหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่งานแนะแนวอาคารศิลาบาตร ชั้นลอย
      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนส่งเสริมการศึกษา สามารถติดต่อรับใบสมัครหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่คณะที่ตนศึกษาอยู่
      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนกิจกรรม สามารถติดต่อรับใบสมัครที่ชมรมหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่งานแนะแนวอาคารศิลาบาตร ชั้นลอย

      ดาวโหลดใบสมัคร ทุนเรียนดี ที่นี่

      ดาวโหลด ทุนส่งเสริมการศึกษา ที่นี่

      ดาวโหลดใบสมัคร ทุนกิจกรรม ที่นี่
     
      สำหรับนักศึกษาที่ผลงานที่มีหนังสือ หรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน
      ให้ถ่ายสำเนาหนังสือดังกล่าว แทนใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 


      ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

View :2979

ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 600 | 16 ก.ค. 2563

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 357 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 422 | 8 พ.ค. 2563