ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมต่เนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไปที่ขอกู้ยืม ม.รามคำแหง ครั้*** โปรดอ่านข้อปฏิบัติจากข้อความด้านบน ***

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ (สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง) >>>

  ตรวจสอบรายชื่อ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ (ส่วนภูมิภาค) >>>
*** หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ (ส่วนภูมิภาค)ติดต่อส่งเอกสารที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดที่สมัครเรียน ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

 

View :5693
ประกาศผลการพิจารณาทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) และมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
ประกาศผลการพิจารณาทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จำนวน 4 ราย ได้แก่ ชื่อ – สกุล&n....

อ่านรายละเอียด »

view : 27 | 30 ต.ค. 2563

ประกาศทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษา และประเภทกิจกรรม
คุณสมบัติทั่วไป  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่  2  ขึ้นไป) ....

อ่านรายละเอียด »

view : 1678 | 22 ต.ค. 2563

ประกาศเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้กู้ยืมที่เปิดบัญชีในวันที่มารายงานตัว (31 สิงหาคม 2563)
ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบเลขบัญชี    1. รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ    &nbs....

อ่านรายละเอียด »

view : 1300 | 3 ก.ย. 2563


ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 419 | 16 ก.ค. 2563

e-Learning
เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ผู้กู้ยืมสามารถเข้าระบบเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเง....

อ่านรายละเอียด »
view : 1945 | 3 มิ.ย. 2562

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 331 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 307 | 8 พ.ค. 2563