ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชและมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง)

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสมหาเถระ) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4 ทุน
โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1.   มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย
 2.   มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
 3.   เป็นผู้มีผลการเรียนจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 4.   ในภาค 2/2562 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับคะแนนอักษร A ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 2.50
 5.    ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 6. ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการ โครงการแพทย์แผนไทยหรือนักศึกษาโครงการพิเศษ
 7. ไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนสองสถาบัน และไม่เป็นนักศึกษา Pre-Degree
 8. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน

 

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท
โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                                   

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย
 3. มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
 4. เป็นผู้มีผลการเรียนจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 5. ในภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับคะแนนอักษร  A  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
 6. ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 7. ไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนสองสถาบัน และไม่เป็นนักศึกษา Pre-Degree
 8. ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการ โครงการแพทย์แผนไทยหรือนักศึกษาโครงการพิเศษ
 9. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน
 1. หลักฐานประกอบใบสมัคร
  1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ดาวโหลดที่นี่
  2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2562  อย่างละ 1 ฉบับ               
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา
  5. สำเนาใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม
  6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  7. รูปถ่ายที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของนักศึกษาจำนวน 1 รูป

   วัน  เวลา  สถานที่ยื่นใบสมัคร

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

                 วัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์

กำหนดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2

 

View :2206
ประกาศเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้กู้ยืมที่เปิดบัญชีในวันที่มารายงานตัว (31 สิงหาคม 2563)
ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบเลขบัญชี    1. รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ    &nbs....

อ่านรายละเอียด »

view : 899 | 3 ก.ย. 2563
ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชและมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง)
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสมหาเถระ) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาด....

อ่านรายละเอียด »

view : 2206 | 12 ก.ค. 2563ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 189 | 16 ก.ค. 2563

e-Learning
เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ผู้กู้ยืมสามารถเข้าระบบเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเง....

อ่านรายละเอียด »
view : 1835 | 3 มิ.ย. 2562

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 260 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 263 | 8 พ.ค. 2563