ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ และนักศึกษาผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ขอกู้ยืม ม.รามคำแหงเป็นครั้งแรก

          หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สำหรับผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ขอกู้ยืมที่ ม.รามคำแหงครั้งแรก
(ทั้งนักศึกษาส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด)

 

          ในปีการศึกษา 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
          ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
          ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ลักษณะการกู้ยืม คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืม
  ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ► คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
  ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ► คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

               ***** โปรดอ่านรายละเอียดคุณสมบัติให้เรียบร้อยก่อนขอกู้ยืม*****

          ขั้นตอนและวิธีการขอกู้ยืม 
          1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมต้องมี e-mail เป็นของตนเอง (ให้ใช้ Gmail >>> สร้างบัญชี Gmail คลิก )
         2. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมต้องลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย (กยศ.101) ตามลิงค์การลงทะเบียนที่กำหนดในตาราง (สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เท่านั้น"ถ้าไม่ลงทะเบียนจะไม่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับกรรมการของมหาวิทยาลัย" 
         3. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมต้องเข้าระบบ e-studentloan ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th เพื่อดำเนินการบันแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ "คลิก" (ถ้าไม่บันทึกในระบบมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถอนุมัติให้กู้ยืมได้) (>>>อ่านวิธีการบันทึกข้อมูล ไฟล์ PDF , ไฟล์ภาพ JPG
         4. นักศึกษาจะต้องจัดส่งแบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารประกอบ (รายละเอียดเอกสารประกอบจะอยู่ที่หน้า 4 ของแบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย) และเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยตามวัน/เวลา/สถานที่ที่กำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อพร้อมวันสัมภาษณ์ให้ทราบใน วันที่ 10 สิงหาคม 2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตางรางการลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย (กยศ.101)

yes สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ที่สมัครเรียนที่ส่วนกลาง 

ตารางการลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย (กยศ.101)
รายละเอียดของผู้ขอกู้ยืม ลิงค์สำหรับลงทะเบียน (ต้องลงทะเบียนทุกคน) ลิงค์ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืม
 - ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ (นักศึกษารหัส 63) ►► ลงทะเบียน >>ดาวน์โหลด<<
 - ผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (นักศึกษารหัส 63) ►► ลงทะเบียน >>ดาวน์โหลด<<
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102) >>> >>ดาวน์โหลด<<


yes สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 59-62) ที่ขอกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง ครั้งแรก (นักศึกษาเรียนส่วนกลาง) 

ตารางการลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย (กยศ.101)
รายละเอียดของผู้ขอกู้ยืม ลิงค์สำหรับลงทะเบียน (ต้องลงทะเบียนทุกคน) ลิงค์ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืม
 - ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่  ►► ลงทะเบียน >>ดาวน์โหลด<<
 - ผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา  ►► ลงทะเบียน >>ดาวน์โหลด<<
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102) >>> >>ดาวน์โหลด<<


yes สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63 ) ที่สมัครเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ขอกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง ครั้งแรก (สำหรับนักศึกษาที่เรียนที่สาขาวิทยบริการฯ)

ตารางการลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย (กยศ.101)
รายละเอียดของผู้ขอกู้ยืม ลิงค์สำหรับลงทะเบียน (ต้องลงทะเบียนทุกคน) ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืม
 - ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 ►► ลงทะเบียน >>ดาวน์โหลด<<
- ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ►► ลงทะเบียน >>ดาวน์โหลด<<
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102) >>> >>ดาวน์โหลด<<

*** สำหรับในส่วนของนักศึกษาสาขาวิทยาบริการฯ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
       1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย (กยศ.101)
       2. จัดส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสังกัดภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ทางสาขาวิทยบริการฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารมาที่ส่วนกลาง
       3. นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสังกัด

 

View :40571

ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 600 | 16 ก.ค. 2563

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 357 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 421 | 8 พ.ค. 2563