ประกาศ เรื่อง การจัดส่งเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ 2 (กรอ.)) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านทาง e-mail

ประกาศ เรื่องการจัดส่งเอกสารการกู้ยืมผ่าน e-mail (narong.m@ru.ac.th)
สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้ประกาศกำหนดการจัดส่งเอกสารการต่อสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัย  โดยนักศึกษาส่วนกลางจัดส่งวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 และนักศึกษาสาขาวิทยบริการ จัดส่งที่สาขาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น
          เพื่อให้การดำเนินการจัดส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย งานแนะแนวฯ จึงขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะขอกู้ยืมต่อดำเนินการจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้          

1. สำหรับนักศึกษาที่จะมาส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย

               นักศึกษาส่วนกลาง   ในกรณีที่สามารถเข้ามาส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัยได้ สามารถมาส่งได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)
               นักศึกษาส่วนภูมิภาค  ในกรณีที่สามารถจัดส่งเอกสารได้ให้จัดส่งที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสังกัด 
               สำหรับผู้ที่จะมาส่งเอกสารด้วยตนเองทั้งของส่วนกลางและสาขาวิทยบริการ จะต้องจัดส่งเอกสารครบทั้งหมด(ตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 3 ของแบบคำขอกู้ยืม) หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 

2. สำหรับนักศึกษาที่จะส่งเอกสารผ่านทาง e-mail  (mail : narong.m@ru.ac.th)
                 
นักศึกษาสามารถส่งเอกสารมาที่ e-mail : narong.m@ru.ac.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยการจัดส่งเอกสารมาในรูปของไฟล์ JPG. PNG. หรือ PDF. ดังต่อไปนี้ 

          1. แบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย (กยศ.101) กรอกข้อมูลให่เรียบร้อย
             >>> ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมของ นศ.ส่วนกลาง    คลิก
             >>> ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมของ นศ.ส่วนภูมิภาค  คลิก
          2. แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุน (เข้าบันทึกในระบบ e-studentloan)
          3. หนังสือรับรองรายได้
              - กรณีใช้ กยศ.102 (คลิก) / กรอ. (คลิก) พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ที่รับรองสำเนา
              - กรณีใช้สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
          4. ผลการเรียน 
             - อนุโลมให้ใช้ผลเรียนผ่านระบบ e-service ของมหาวิทยาลัยจัดส่งมาก่อน (แต่ในวันนัดเซ็นแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ 1/2563 ต้องส่งใบเช็คเกรดด้วย)
          5. กิจกรรมจิตอาสา (ให้ส่งเท่าที่เก็บชั่วโมงได้ ถ้าไม่ครบ 36 ชั่วโมงให้ดำเนินการส่งมาก่อน)
          6. ใบคำร้องกรณีผลเรียน-กิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ (เฉพาะผู้ที่ผลการเรียน-กิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น)  >>> ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิก
          7. ใบคำร้องกรณีกู้เกินหลักสูตร (สำหรับผู้ของกู้เกินหลักสูตรและมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)   >>> ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิก
         ***หมายเหตุ 
                1. นักศึกษาที่จัดส่งเอกสารผ่านทาง e-mail จะต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 3 ของแบบคำขอกู้ยืมในวันที่นัดเซ็นลงนามแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ภาค 1/2563
                2. ให้ระบุชื่อเรื่องในการจัดส่ง mail เป็น "ชื่อ-นามสกุล /รหัสนักศึกษา" และนักศึกษาที่ได้รับทุนที่ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนให้ระบุต่อท้ายรหัสนักศึกษาว่าได้รับทุนอะไร เช่น 5901234567 (ทุนสมเด็จพระเทพ หรือ ทุนเฉลิมราชฯ) เป็นต้น
                3. นักศึกษาส่วนภูมิภาค ให้ระบุมาด้วยว่าเป็นนักศึกษาสาขาวิทยบริการจังหวัดอะไร
                

                                              -----------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติมเกียวคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน

1. คุณสมบัติทั่วไป
         1.1  เป็นนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าระดับปริญญาตรีเลื่อนชั้นปีที่เคยกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         1.2  มีสัญชาติไทย
         1.3  เป็นผู้ศึกษาเต็มเวลาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
         1.4  ไม่เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหลายสถาบันในปีการศึกษา 2563
         1.5  มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ เป็นต้น
         1.6  ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน
         1.7  ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
         1.8  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         1.9  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         1.10 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว

     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้กู้ยืมในลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
         (1)  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ ครอบครัว (บิดา มารดา/ผู้ปกครอง คู่สมรส) และนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน มีรายได้รวมกันไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
         (2)  เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้กู้ยืมในลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
         (1)  เป็นผู้ศึกษาในหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนฯกำหนด
         (2)  เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
         (3)  สำหรับผู้กู้ยืมที่ประสงค์ที่จะกู้ยืมค่าครองชีพ ต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ ครอบครัว (บิดา มารดา/ผู้ปกครอง คู่สมรส) และนักศึกษา ผู้ขอกู้ยืมเงิน มีรายได้รวมกันไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

     2. หลักเกณฑ์ผลการเรียน
         2.1  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดปีการศึกษา                   2.2  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืม จะต้องมีจำนวนหน่วยกิตสะสม ดังนี้
                - นักศึกษารหัส 62... จะต้องมีหน่วยกิตสะสม จำนวน 12 หน่วยกิต ในภาคเรียนที่ 1/2562 (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)
                - นักศึกษารหัส 61... จะต้องมีหน่วยกิตสะสม จำนวน 48 หน่วยกิต ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2562 (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)
                - นักศึกษารหัส 60... จะต้องมีหน่วยกิตสะสม จำนวน 84 หน่วยกิต ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2562 (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)
                - นักศึกษารหัส 59... (เรียนหลักสูตร 5 ปี) จะต้องมีหน่วยกิตสะสม จำนวน 120 หน่วยกิต ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2559 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2562 (ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)
                 หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา ให้ลดจำนวนหน่วยกิตจากที่กำหนดไว้ 12 หน่วยกิต
         2.3  นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร พิจารณาดังนี้
               (1)  ไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรที่กำหนดเนื่องจากประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสพอุบัติเหตุทำให้ต้องลาพักการศึกษา
               (2)  ไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตร โดยไม่เคยลาพักการศึกษา
               (3)  ต้องศึกษาในคณะ/สาขาวิชาเดิมตลอดหลักสูตร และต้องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่ลาออก  หรือสมัครใหม่
               (4)  ต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีการศึกษา โดยต้องเป็นปีการศึกษาแรกที่เกินหลักสูตรเท่านั้น
               (5)  ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีหน่วยกิตคงเหลือไม่เกิน 36 หน่วยกิต
               (6)  เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

     3. ขั้นตอนและการยื่นเอกสารขอกู้ยืม
         นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 (1.1 – 1.10) , คุณสมบัติเฉพาะการกู้ยืมในลักษณะที่ 1 , คุณสมบัติเฉพาะในการกู้ยืมลักษณะที่ 2 และตามข้อ 2 (2.1 – 2.3) จะต้องดำเนินการบันทึกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan ผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th (สำหรับนักเรียน/นักศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2563 โดยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
          3.1  บันทึกแบบคำยืนยันขอกู้ยืม ของปีการศึกษา 2563 ในระบบ e-studentloan ผ่านเว็บไซต์      www.studentloan.or.th และสั่งพิมพ์แบบคำยืนยันขอกู้ยืมจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
          3.2  ดาวน์โหลด แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th/scholarship
          3.3  จัดส่งเอกสาร (ตามข้อ 3.1 – 3.2) พร้อมเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) ดังนี้
                 - สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ให้ยื่นเอกสารตามประกาศกำหนดการยื่นเอกสารขอกู้ยืม กองทุน กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตามประกาศกำหนดการยื่นเอกสารฯ)
                 - สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ให้นักศึกษาดำเนินการจัดส่งเอกสารที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสังกัด ตามวัน/เวลา ที่สาขาวิทยบริการฯ กำหนด

View :17871

ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 600 | 16 ก.ค. 2563

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 355 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 421 | 8 พ.ค. 2563