ประกาศทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ.2534 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง   ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  36  พรรษา  พ.ศ. 2534  (รุ่นที่ 30)
ประจำปีการศึกษา  2563
(ส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯ)

…………………………….…………..

 

รายละเอียดการให้ทุนการศึกษา
เป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิต
ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 ทุน

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.  คุณสมบัติทั่วไป
1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่  1  ในปีการศึกษา 2563 และไม่เป็นนักศึกษาระบบ pre-degree
1.2  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
1.3  มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.00
1.4  มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา
1.5  ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อนหรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2522
1.6  ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะธุรกิจการบริการ โครงการแพทย์แผนไทย สถาบันการศึกษานานาชาติหรือนักศึกษาโครงการพิเศษ
1.7  ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น  ๆ  ในปีการศึกษาเดียวกัน

 

2.  หลักฐานประกอบใบสมัคร
2.1  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  1  ฉบับ (Download ใบสมัคร)
2.2  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    (ปพ.1) หรือเทียบเท่า 1 ฉบับ
2.3  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุนการศึกษา 1 ฉบับ
2.4  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค  1 / 2563 อย่างละ  1  ฉบับ
2.5  สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา  มารดา และพี่น้อง  1  ฉบับ
2.6  สำเนาใบมรณะบัตรของบิดา มารดา  ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม
2.7  รูปถ่ายที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของนักศึกษา 1 รูป
2.6  รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว จำนวน 1  รูป

3. วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
(ส่วนกลาง) นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ หรือ (Download ใบสมัคร) ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนว  จัดหางานและทุนการศึกษา  กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) 

(สาขาวิทยบริการ) ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสมัครเรียน

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม  2563

4.วัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์
กำหนดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนที่ www.ru.ac.th/scholarship  สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ให้ติดตามประกาศการสัมภาษณ์ที่สาขาวิทยบริการฯ

View :5974
ประกาศเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้กู้ยืมที่เปิดบัญชีในวันที่มารายงานตัว (31 สิงหาคม 2563)
ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบเลขบัญชี    1. รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ    &nbs....

อ่านรายละเอียด »

view : 899 | 3 ก.ย. 2563
ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชและมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง)
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสมหาเถระ) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาด....

อ่านรายละเอียด »

view : 2206 | 12 ก.ค. 2563ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 189 | 16 ก.ค. 2563

e-Learning
เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ผู้กู้ยืมสามารถเข้าระบบเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเง....

อ่านรายละเอียด »
view : 1836 | 3 มิ.ย. 2562

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 261 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 263 | 8 พ.ค. 2563