ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม

คุณสมบัติทั่วไป

  1.  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่  2  ขึ้นไป)
  2.   มีสัญชาติไทย
  3.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  4.  ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
  5.  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน
    คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทเรียนดี

      1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ  ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงภาคฤดูร้อน/2561
      2. มีหน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน A ในทุกภาคการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน


          คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
      1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ   ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงฤดูร้อน/ 2561
      2. มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ


          คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทกิจกรรม
       1.เป็นนักศึกษาทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
       2.มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงภาคฤดูร้อน/ 2561
       3. ผู้มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน  หรือภาคพิเศษ
       4. เป็นผู้มีความตั้งใจ  ขยันหมั่นเพียรในการร่วมกิจกรรม  มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ที่ประจักษ์ต่อชุมชน สังคมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนเรียนดี สามารถติดต่อรับใบสมัครหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่งานแนะแนวอาคารศิลาบาตร ชั้นลอย
      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนส่งเสริมการศึกษา สามารถติดต่อรับใบสมัครหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่คณะที่ตนศึกษาอยู่
      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนกิจกรรม สามารถติดต่อรับใบสมัครที่ชมรมหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่งานแนะแนวอาคารศิลาบาตร ชั้นลอย

      ดาวโหลดใบสมัคร ทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา ที่นี่

      ดาวโหลดใบสมัคร ทุนกิจกรรม ที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่สังกัดชมรม ให้ดาวโหลดใบรับรองจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ที่นี่
     
      และนักศึกษาที่ผลงานที่มีหนังสือ หรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน
      ให้ถ่ายสำเนาหนังสือดังกล่าว แทนใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 


      ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์เอกสาร :
View :4084
:: นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562 สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

ประกาศทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ.2534 ปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง   ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย....

อ่านรายละเอียด »

view : 830 | 22 พ.ค. 2563


Download
e-Learning
เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน ....

อ่านรายละเอียด »
view : 1264 | 3 มิ.ย. 2562

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 47 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 38 | 8 พ.ค. 2563