ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม

คุณสมบัติทั่วไป

  1.  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่  2  ขึ้นไป)
  2.   มีสัญชาติไทย
  3.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  4.  ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
  5.  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน
    คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทเรียนดี

      1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ  ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงภาคฤดูร้อน/2561
      2. มีหน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน A ในทุกภาคการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน


          คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
      1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ   ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงฤดูร้อน/ 2561
      2. มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ


          คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทกิจกรรม
       1.เป็นนักศึกษาทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
       2.มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงภาคฤดูร้อน/ 2561
       3. ผู้มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน  หรือภาคพิเศษ
       4. เป็นผู้มีความตั้งใจ  ขยันหมั่นเพียรในการร่วมกิจกรรม  มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ที่ประจักษ์ต่อชุมชน สังคมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนเรียนดี สามารถติดต่อรับใบสมัครหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่งานแนะแนวอาคารศิลาบาตร ชั้นลอย
      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนส่งเสริมการศึกษา สามารถติดต่อรับใบสมัครหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่คณะที่ตนศึกษาอยู่
      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนกิจกรรม สามารถติดต่อรับใบสมัครที่ชมรมหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่งานแนะแนวอาคารศิลาบาตร ชั้นลอย

      ดาวโหลดใบสมัคร ทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา ที่นี่

      ดาวโหลดใบสมัคร ทุนกิจกรรม ที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่สังกัดชมรม ให้ดาวโหลดใบรับรองจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ที่นี่
     
      และนักศึกษาที่ผลงานที่มีหนังสือ หรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน
      ให้ถ่ายสำเนาหนังสือดังกล่าว แทนใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 


      ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์เอกสาร :
View :2618
Download

   หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 109

   การตั้งค่า IE และ Chrome ก่อนการสั่งพิมพ์สัญญากู้ยืม 1120

   การบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan 1730

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กยศ.102) 8045

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กรอ.) 7924

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนภูมิภาค) 2687

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนกลาง) 16773

   ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม 5828