ประกาศเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมที่เปิดบัญชีในวันที่รายงานตัว (เปิดบัญชีวันที่ 24 กรกฎาคม 2562)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย (ในวันที่มารายงานตัว 24 กรกฎาคม 2562) พร้อมเลขที่บัญชี เพื่อใช้ในการบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan

ข้อปฏิบัติ
1. รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร  ก-ฮ
2. ให้นักศึกษาจำลำดับที่รับสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อใช้สำหรับรับสมุดบัญชีในวันปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ วันที่ 2 สิงหาคม 2562
3. นักศึกษาสามารถนำเลขบัญชีธนาคารไปบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ได้เลยไม่ต้องรอสมุดบัญชีธนาคาร
4. สำหรับนักศึกษาที่ยังขาดเอกสารในวันเปิดบัญชีธนาคาร ให้เตรียมนำมาส่งเพิ่มเติมได้ในวันที่รับสมุดบัญชี
5. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มารับสมุดบัญชีในวันปฐมนิเทศ ต้องไปรับด้วยตนเองที่ธนาคาร

ตรวจสอบรายชื่อ  >>> คลิกที่นี่

*** หมายเหตุ : สามารถบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ไฟล์เอกสาร :
View :1198
Download

   หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 310

   การตั้งค่า IE และ Chrome ก่อนการสั่งพิมพ์สัญญากู้ยืม 1420

   การบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan 2081

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กยศ.102) 8464

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กรอ.) 8417

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนภูมิภาค) 2865

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนกลาง) 17305

   ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม 6188