ประกาศทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์ มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 13 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท

โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์เอกสาร :
View :2248
Download

   หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 310

   การตั้งค่า IE และ Chrome ก่อนการสั่งพิมพ์สัญญากู้ยืม 1420

   การบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan 2081

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กยศ.102) 8464

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กรอ.) 8417

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนภูมิภาค) 2865

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนกลาง) 17305

   ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม 6188