ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาส่วนกลาง) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

         

          งาแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษาขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาส่วนกลาง) สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่กู้ยืม ม.ร. ครั้งแรก

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาได้ตามตาราง ดังนี้

ลักษณะการกู้ยืม ประเภท ตรวจสอบรายชื่อ
ลักษะที่ 1 : กยศ.เดิม ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 
ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 
ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรังสีเทคนิค ภาคพิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถาบันการศึกษานานาชาติ
ลักษะที่ 2 : กรอ.เดิม กลุ่มที่อนุมัติให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพ
กลุ่มที่อนุมัติให้กู้ยืมเฉพาะค่าเล่าเรียน

 

 

ไฟล์เอกสาร :
View :8728
Download

   หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 108

   การตั้งค่า IE และ Chrome ก่อนการสั่งพิมพ์สัญญากู้ยืม 1120

   การบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan 1728

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กยศ.102) 8045

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กรอ.) 7924

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนภูมิภาค) 2687

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนกลาง) 16773

   ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม 5827