ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาส่วนกลาง) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

         

          งาแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษาขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาส่วนกลาง) สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่กู้ยืม ม.ร. ครั้งแรก

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาได้ตามตาราง ดังนี้

ลักษณะการกู้ยืม ประเภท ตรวจสอบรายชื่อ
ลักษะที่ 1 : กยศ.เดิม ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 
ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 
ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรังสีเทคนิค ภาคพิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถาบันการศึกษานานาชาติ
ลักษะที่ 2 : กรอ.เดิม กลุ่มที่อนุมัติให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพ
กลุ่มที่อนุมัติให้กู้ยืมเฉพาะค่าเล่าเรียน

 

 

ไฟล์เอกสาร :
View :9587
:: นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562 สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

ประกาศทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ.2534 ปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง   ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย....

อ่านรายละเอียด »

view : 826 | 22 พ.ค. 2563


Download
e-Learning
เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน ....

อ่านรายละเอียด »
view : 1263 | 3 มิ.ย. 2562

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 46 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 37 | 8 พ.ค. 2563